Angarns socken

Karta 

Klicka på kartan över Angarns socken för att få den större.

Angarns socken utgörs i norr av utpräglad dalgångsbygd och i söder av skogsbygd. Socknen har övervägande agrar prägel både avseende landskapet, markanvändningen och bebyggelsen. Täby galopps träningsanläggning i Rörby ligger centralt i socknen och gör att omgivningarna tillhör de hästtätaste i kommunen. Socknen präglas även av att förhållandevis stora vägar genomkorsar området, både i öst-västlig riktning (Angarnsvägen) och i nord-sydlig riktning (gamla Norrtäljevägen och Europaväg 18). Förhållandevis många fastigheter har länge varit i Stockholms stads ägo, vilket haft en konserverande effekt.

Angarnssjöängen i socknens norra del är en av regionens mest välbesökta och attraktiva fågelsjöar. Den utgör det största och ett av få naturreservat i kommunen. Det är även en kulturhistoriskt viktig pusselbit för förståelsen av bebyggelsens tillkomst och placering i området eftersom den under lång tid utgjort en skyddad havsvik med direktkontakt med Långhundraleden. Angarns sockens norra del är ett av kommunens tydligaste exempel på dalgångsbygder.

Angarnsjöängen i slutet av mars 1984
Angarnsjöängen i slutet av mars 1984. Fotograf: Yngve Sjögren 1984.

Det finns förhållandevis många och stora arealer betesmarker med hävdgynnad flora och fauna i anslutning till Angarnssjöängen. Alla byar och ensamgårdar i socknen har under historisk tid varit inriktade på animalieproduktion och boskapsskötsel vilket innebär att det funnits förhållandevis många betesdjur under lång tid i området som har präglat landskapet. Byarna Rävsta och Rörby som ligger centralt i socknen var mindre beroende av boskapsskötsel för sin försörjning. På Rävsta odlades humle tidigt och i början av 1800-talet fanns här fyra posthemman vilket stärker tidsdjupet i Angarn som ett ännu kommunikationspräglat område. Idag finns ingen nötboskap kvar alls i hela socknen.

Bebyggelsen i socknen har i söder utgjorts av ensamgårdar och i norr av små byar. Förhållandevis få torp har funnits. Flera sågar har varit verksamma i socknen och på Rävsta finns tre likadana mangårdsbyggnader, sannolikt uppförda samtidigt (1880-tal) byggda av samme snickare.

Stockholms stad köpte upp stora markområden på 1960-talet inför den planerade ”Angarnsstaden” som av olika skäl inte blev av.

Flygfoto över Angarns kyrkby
Flygfoto över Angarns kyrkby ca 1945. Fotograf: Okänd

Kulturmiljöprofil – Angarns socken

  • Angarnssjöängen – en skyddad vik av Långhundraleden med en komplex fornlämningsmiljö från bronsålder som är unik för länet.
  • Kommunikationshistoria – postvägen, Angarnsvägen, vägkorsningen mellan Norrtäljevägen och Angarnsvägen i sockencentrat.
  • Agrar bebyggelse och markanvändning präglad av hästverksamhet.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats