Orkesta socken

Karta

Klicka på kartan över Orkesta socken för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen).

Socknen ligger i kanten av slättbygd i väster och i dalgångsbygd centralt. Området bär till övervägande del en tydlig agrar prägel. Den norra och östra delen av socknen utgör en småskalig jordbruksbygd med aktiva lantbruksföretag. I sydost ligger Lindholmens stationssamhälle med bostadsbebyggelse till största delen tillkommen under senare delen av 1900-talet. Mellan och öster om sjöarna Storsjön och Lillsjön i sydöstra delen av socknen präglar den medeltida sätesgården Lindholmen fortfarande landskapet med sin storskaliga ägostruktur och f.d. underlydande torplägenheter som omvandlats i olika grad.

Vid Lindholmen har det funnits en handelsträdgård. Intill de gårdsanläggningar för lantbruken som finns i stora delar av socknen, som många har liknande form, finns välplanerade trädgårdsanläggningar. Bebyggelsen i byar och på gårdar har ofta varit utformad som mindre herrgårdsanläggningar med mangårdsbyggnad flankerad av två parallella flygelbyggnader.

Det som också präglar socknen är den exceptionellt rika förekomsten av förhistoriska lämningar. På Granby och Yttergärde i sydvästra delen av socknen finns stora gravfält med synnerligen rikt innehåll. Vid Granby finns Granbyhällen, Upplands längsta runristning som också är en av landets största runristade hällar.

Orkesta var den socken som vid sekelskiftet hade märkbart minst naturlig ängsmark kvar i kommunen vilket tyder på att uppodlingen skett förhållandevis tidigt i Orkesta.

Ägogränserna mellan brukningsenheterna i socknen har legat fast i mycket hög grad, i märkbart högre grad än i andra delar av kommunen.

Lindholmens stationssamhälle vid Roslagsbanan är ett småskaligt villa- och radhussamhälle.

I socknen finns fortfarande sju lantbruk med kor, men ingen av gårdarna levererar mjölk. Det finns även ett fåtal får i socknen. Ingen av gårdarna har dock både kor och får. Orkesta är den delen av kommunen, undantaget gamla Garn, där ekologisk produktion hittills fått störst genomslag.

Flygfoto över Orkesta kyrka
Flygfoto över Orkesta kyrka och Orkestaby 1959. Fotograf: AB Flygtrafik.

Kulturmiljöprofil – Orkesta socken

  • Sevärda, ovanligt omfattande och många lämningar från järnålder. Många nötkreatur och viss ekologisk produktion.
  • Social differentiering i bebyggelsen – Lindholmen, många välbevarade historiska torplägen.
  • Herrgårdsinspirerad mangårdsbebyggelse i form av huvudbyggnad och flyglar med tillhörande planerade trädgårdar.
  • Fastighetsgränser med lång kontinuitet.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats