Psykolog

Psykologerna på Barn- och elevhälsa arbetar med att stödja kommunala och fristående verksamheter. Dit hör förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolan samt grundsärskolan. Syftet är att skapa en likvärdig utbildning i en tillgänglig lärmiljö för barn och ungdomar.

Psykologernas arbete utförs genom konsultation, handledning, utbildning och organisationsutveckling för skolpersonal, elevhälsopersonal och skolledare. Barn- och elevhälsans psykologer deltar i skolornas elevhälsoteam (EHT). Vid behov bistår psykologerna i krishanteringsarbete.

Psykologerna tillför kunskap kring faktorer som påverkar elevers psykiska hälsa, lärande och utveckling. Tillsammans med skolpersonal arbetar psykologerna med enskilda elever och vårdnadshavare för en hälsofrämjande skolsituation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats