Skolsköterska och läkare

Förebyggande hälsoarbete

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta med förebyggande hälsoarbete. Verksamheten gäller alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Alla våra kommunala grundskolor samt Vallentuna gymnasium har en egen skolhälsovårdsmottagning. 

Vår uppgift är att arbeta med förebyggande hälsoarbete för våra elever. Vi följer deras utveckling, verkar för sunda levnadsvanor och försöker bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Skolhälsovården följer det nationella programmet för hälsobesök där vi kontrollerar bland annat elevernas längd, vikt, syn, hörsel samt erbjuder hälsosamtal. Eventuella avvikelser följer vi upp och vid behov remitterar vi eleven vidare. Skolhälsovården erbjuder vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Samtal med skolsköterskan

Det är viktigt att en elev själv kan ta kontakt med skolsköterskan. Skolhälsovården har tystnadsplikt, men i vissa fall gäller dock anmälningsplikt. Om det finns behov kan skolsköterskan, med elevens och/eller vårdnadshavares medgivande, informera berörd personal på skolan. Skolsköterskan samarbetar med skolans personal och deltar i elevvårdsarbete.

Lättare sjukvård i skolan

All personal på skolan har ansvar för att hjälpa en elev som skadar sig under skoltid. Vid behov tillkallar vi annan hjälp.

Kontakt med skolhälsovården

Skolsköterskans arbetstider finns anslagna vid mottagningen i skolan. Kontaktuppgifter hittar du på skolornas webbsidor eller via kommunväxeln. Tid hos skolläkare kan du boka via skolsköterskan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats