Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Nämnder / Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Sedan mandatperioden 2019–2022 är Vallentuna med i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Nämnden har ett roterande ordförandeskap.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare och förmyndare. 

Nämndens tillsynsansvar regleras i framförallt Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen. Tillsynsmyndighet över överförmyndarens verksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm.

En gemensam överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. För kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna finns en gemensam överförmyndarnämnd. Det gemensamma kontoret för nämnden är placerat i Sollentuna kommun.

Vid kontakt med överförmyndarnämnden använder du följande adress

Överförmyndarenheten
191 86 Sollentuna

e-postadress: ofn@sollentuna.se

Allmänna handlingar och sekretess

Till skillnad från övriga nämnders protokoll och kallelser publiceras inte Överförmyndarnämndens handlingar på kommunens webbplats, eftersom dessa i hög utsträckning omfattas av sekretess.

Vill du begära att få ta del av allmänna handlingar kontaktar du överförmyndarenheten i Sollentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats