Revisionsrapporter

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige. Revisorerna genomför särskilda granskningar av olika verksamheter. Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter anger hur nämndernas rapportering går till. Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och den granskade nämnden eller nämnderna för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar så snart som möjligt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförts i revisionsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige hur revisionens granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. Rapporteringen sker två gånger per år: i samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige och därefter i samband med att årsredovisningen behandlas i fullmäktige.

Förteckning över revisionsrapporter (även innevarande års rapporter) inklusive framtagna handlingsplaner som läggs upp när de är beslutade:

2021

2020

2019

2018

2017

Samlade bedömningar

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats