Revisionsrapporter

Kommunens revisorer är förtroendevalda. De väljs av kommunfullmäktige. Revisorerna genomför särskilda granskningar av olika verksamheter.

Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter anger hur nämndernas rapportering går till. Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige och den granskade nämnden eller nämnderna för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar så snart som möjligt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförts i revisionsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige hur revisionens granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. Rapporteringen sker två gånger per år. I samband med att delårsrapporten behandlas i fullmäktige. Därefter i samband med att årsredovisningen behandlas i fullmäktige.Kommunens revisorer granskar även kommunens delårsrapporter och årsredovisning inklusive de kommunala bolagens årsredovisningar.

Här hittar du:

  • Revisionsrapporter
  • Handlingsplaner
  • Utlåtanden om delårsrapporter
  • Revisionsberättelser inklusive bilagor

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Samlade bedömningar

Revisionsberättelser och utlåtanden avseende delårsrapporter

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats