Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Kommunfullmäktige / Motioner, interpellationer och enkla frågor

Motioner, interpellationer och enkla frågor

Motioner

Motioner är skriftliga förslag som varje ledamot i kommunfullmäktige får väcka. Motioner innehåller en redogörelse av vad motionen handlar om samt en eller flera förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Motioner bereds av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag till beslut åt kommunfullmäktige. Om motionen berör andra nämnder än kommunstyrelsen skickas remisser till de nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar om motionens förslag ska bifallas, avslås eller anses besvarad. Att ett förslag anses besvarat innebär att kommunfullmäktige bedömt att Vallentuna kommun uppfyller förslaget eller att uppdrag om att uppfylla det finns.

En motion bör besvaras inom ett år.

Interpellationer

En interpellation är en skriftlig fråga som kan riktas till ordföranden i en nämnd samt till förtroendevalda i fullmäktiges beredning. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering samt avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. En interpellation bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen.

Interpellationer ska alltid besvaras skriftligt. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen lämnades in. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Enkla frågor

Enkla frågor är en skriftlig fråga som oftast gäller enklare sakförhållande. Frågan bör besvaras på det sammanträde som den lämnats in inför. En enkel fråga behöver inte besvaras skriftligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats