Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Kris och beredskap / Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar och civilt försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Vinjett film

Webbutbildning om totalförsvar

MSB och Försvarsmakten har satt ihop en webbutbildning som ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret.
  2. Därför behövs totalförsvaret - redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Sammanfattning

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten med arméstridskrafter, sjöstridskrafter och flygstridskrafter. Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret. Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet som också ska stödja samhället vid fredstida kriser. Ett antal myndigheter, som Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, stödjer Försvarsmakten.

Civilt försvar

Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Det civila försvarets uppgift är också att bland annat trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i krig, och att stödja Försvarsmakten.

Ett modernt civilt försvar

Arbetet med vårt civila försvar har legat nere under många år, men mot bakgrund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har regeringen beslutat att planeringen ska tas upp igen och det civila försvaret utvecklas. Ännu återstår mycket arbete för att bygga upp alla delar igen. Det gäller bland annat frågor som rör skyddsrum och försörjningen av livsmedel vid krigsfara och krig.

Kommunernas arbete med civilt försvar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av det som kallas totalförsvar, som utöver den civila delen också består av en militär del. Kommunernas uppgifter i totalförsvaret är bland annat:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola om omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommuner och regioners uppgifter i överenskommelsen är bland annat att aktivt jobba med säkerhetsskydd och säkerhetsklassificerad information, att etablera en krigsorganisation med tydliga roller och ansvarsområden samt öka kompetensen inom den egna organisationen för att ytterligare öka sin förmåga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats