Krisen i Ukraina

Vi får in många frågor till kommunen med anledning av kriget i Ukraina. Här samlar vi aktuell information som gäller i Vallentuna. Här får du även svar på vanliga frågor om krisberedskap, till exempel om skyddsrum, VMA och hur kommunen arbetar med beredskap för kriser.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.

Kommunen deltar i de veckovisa samverkansmöten som genomförs med bland annat övriga kommuner i länet, länsstyrelsen, Mellersta militärregionen, Polismyndigheten och Migrationsverket.

Vi hjälper nyanlända och andra som har behov att komma ut i arbete och på så sätt möjliggöra för egen försörjning. Genom Vallentuna arbetscoachning matchar vi individuella kompetenser mot företag och verksamheter med behov att anställa.

Läs mer om Vallentuna arbetscoachning

Care – Ukraina Vägen till arbete

Sedan januari 2023 arbetar Vallentuna kommun med projektet Care – Ukraina Vägen till arbete. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och vänder sig till personer som kom till Sverige från Ukraina efter den 24 februari 2022. Syftet är att vägleda dem in i svenskastudier eller in på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Care – Ukraina Vägen till arbete.

Socialjouren

Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Telefon 08-410 200 40
Fax 08-758 17 22

Krisen i Ukraina berör och engagerar oss. Det är många som vill bidra på olika sätt och vi vill rikta ett varmt tack till er alla.

Det här gör Vallentuna kommun

Vad gör Vallentuna kommun?

Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Kommunen deltar i den regionala samordningen och följer regionala såväl som nationella riktlinjer och beslut.

Vi ser över och säkerställer beredskap för att kunna hantera kommunens ansvar. Vi arbetar även vidare med det utvecklingsarbete som pågått sedan 2018 kring totalförsvar och civilt försvar – arbetet är extra viktigt mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget.

Flyktingar

Kommunen har sett över bostadsbeståndet för att kunna efterleva den nya lagstiftningen och ta emot fler anvisningar från Migrationsverket. Olika lösningar kan behöva kombineras – inhyrning av bostäder från allmänheten såväl som se över lösningar inom det egna beståndet. Kommunen har även tecknat avtal med en lokal leverantör, som deltog i Migrationsverkets upphandling under våren, för att kunna ta emot en större mängd flyktingar på kort tid.

Barn- och ungdomsförvaltningen har inventerat platser inom förskola/skola, utifrån att barnfamiljer kan komma att anvisas till kommunen.

Socialförvaltningen har vidtagit åtgärder kopplat till socialjouren, för att säkerställa beredskap att kunna hantera fler samtal än vanligt.

Hur jobbar Vallentuna kommun med krisberedskap?

Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR). I forumet beslutas om riktlinjer och åtgärder regionalt och nationellt.

Kommunen har en övergripande plan för kommunal krisberedskap och krisledning. Planen beskriver hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan uppnås.

Enligt grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet så sker organiseringen i kris genom att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer. En verksamhets organisation och lokalisering vid kris ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden.

Här kan du läsa mer om kommunens krisorganisation:

Krisorganisation

Vi ser alltid till att uppdatera vallentuna.se med aktuell krisinformation. Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Här kan du läsa om hur kommunen informerar i kris

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4

Det är extra viktigt att vara källkritisk. Informationen i kommunens kanaler är alltid bekräftad information.

Hur arbetar Vallentuna kommun med förskola och skola?

Vi arbetar för att uppfylla det åtagande vi har. Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Hemkommunen ansvarar för att alla i kommunen som har rätt till utbildning får det. Det gäller nyanlända på samma sätt som övriga barn och ungdomar som är bosatta i kommunen.

Läs mer om vad som gäller förskola och skola för de flyktingar som kommer från Ukraina.

Hur arbetar Vallentuna kommun med att stärka cybersäkerheten?

Vi arbetar med cybersäkerhet på flera sätt. En del i arbetet går bland annat ut på att kontinuerligt utbilda samtlig personal inom cyberhot och hur man ska skydda sig.

Du kan även läsa mer om Sveriges cyberförsvar hos FRA.

MSB har samlat information om infomationssäkerhet och även vad du som privatperson kan göra för att skydda dig.

Hur kan jag som privatperson skydda mig

MSB – vad kan organisationer och myndigheter tänka på

Vi flaggar varje torsdag för att visa stöd

Dagen efter Rysslands invasion i Ukraina hissade kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand, oppositionsråd, Jerri Bergström, och kommundirektör, Annika Hellberg, ukrainsk flagga. Fortsättningsvis kommer vi flagga svensk och ukrainsk flagga varje torsdag för att visa vårt stöd till våra medmänniskor i en svår situation.

Flaggandet är dels en solidaritetshandling, dels en symbolisk handling för att visa på värdet av fred och demokrati i Europa och resten av världen.

Så här fungerar flyktingmottagande

Vilken myndighet ansvarar för vad?

Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för stödet till de flyktingar som nu kommer från Ukraina, inklusive ekonomiskt stöd. Kommunen ansvarar från 1 juli för att ordna boendeplatser utifrån uppdrag från Migrationsverket. Migrationsverket beslutar vilka som ska bosättas i kommunen.

Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång för de barn som är under 18 år och barn- och ungdomsförvaltningen ser därför över tillgången på skolplatser i olika åldrar.

Vi för en löpande dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen och bistår med resurser utifrån förmåga och kapacitet.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att kommunerna får ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Utifrån den nya lagen har Migrationsverket börjat anvisa personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till landets kommuner. Kommunerna har efter anvisning fyra veckor på sig att ordna med boende.

Vallentuna kommun ska ta emot 90 flyktingar från Ukraina under 2022. De flesta kommer under juli/augusti.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de behöver hjälp med boende kan de, precis som tidigare vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt ett fördelningssystem.

Migrationsverket har fortfarande huvudansvaret

Migrationsverket har ansvar för att de flyktingar som anländer till Sverige får mat och någonstans att bo. Därför är det viktigt att flyktingar så snabbt som möjligt registrerar sig hos Migrationsverket. Registreringen sker på myndighetens kontor eller via en e-tjänst på myndighetens hemsida.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om fördelningstalen för kommuner

Vad händer med flyktingar när de kommer till Sverige?

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Denna period kan förlängas.

Människor på flykt som inte kan vara här som turister ska ansöka om asyl hos Migrationsverket, som utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd erbjuds kommunplacering.

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunerna ansvar för dem redan från ankomsten till Sverige.

Läs mer om vad som gäller de flyktingar som kommer från Ukraina.

Vilken rätt till utbildning har barn och ungdomar från Ukraina?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Det innebär att de har rätt till utbildning i

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Läs mer om vad som gäller förskola och skola för de flyktingar som kommer från Ukraina.

Vem ansvarar för boende för flyktingar och hur fungerar det?

Det är Migrationsverket som ansvarar och samordnar flyktingmottagandet under asyltiden i Sverige. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas, hur många boendeplatser som behövs och om anvisning eller fördelning ska ske till kommunerna.

Från den 1 juli kan kommunerna komma att få i uppgift att ordna boendelösningar för skyddsbehövande från Ukraina; antal skyddsbehövande som kommunen ska ordna boende för såväl som vilka av de skyddsbehövande som anvisas till just Vallentuna kommer Migrationsverket att besluta om.

Hur fungerar boende för flyktingar?

När personerna har ansökt hos Migrationsverket om tidsbegränsat uppehållstillstånd ansvarar Migrationsverket för boende för flyktingar. Migrationsverket upphandlar boenden direkt av fastighetsägare. De hyr även lägenheter av juridiska personer, alltså inte privatpersoner. Den 1 juli ändrades lagstiftningen som gör det möjligt för Migrationsverket att ge uppdrag åt kommunerna att ordna boendeplatser. Det är Migrationsverket som anvisar de ukrainska flyktingarna till dessa boenden i kommunerna.

Läs mer om Migrationsverkets hantering av boenden

Kommer kommunen erbjuda ukrainska flyktingar boende?

Det är Migrationsverkets ansvar att flyktingar enligt massflyktsdirektivet får en bostad/boendeplats. Det gäller för hela tiden som flyktingen vistas i Sverige med skydd enligt massflyktsdirektivet. 

Från och med 1 juli 2022 ändrades lagstiftningen och kommunerna kan få i uppdrag att bistå Migrationsverket med att anordna boendelösningar för skyddsbehövande från Ukraina. Vilka av de skyddsbehövande flyktingarna som anvisas till just Vallentuna kommer Migrationsverket att besluta om.

Vallentuna kommun ska ta emot 90 flyktingar från Ukraina under 2022. Flertalet anländer under juli/augusti.

Hur hanteras sällskapsdjur som kommer från Ukraina

Ukraina är ett högriskland för rabies och djuren måste därför hanteras med försiktighet. Det finns rekommendationer om krav som ställs på boenden under de första 4 månader efter ankomsten till Sverige. Bland annat att djuret ska kunna hållas så att det inte träffar på djur eller människor utanför den egna familjen.

Jordbruksverket bekostar ett veterinärbesök för djuren, där veterinären ger underlag till Jordbruksverket för ett beslut om djuret behöver och kan hållas i isolering i 4 månader. Isoleringen kan ske i hemmet/boendet om det är lämpligt för detta eller i en anläggning för isolering under officiell tillsyn. Om de har varit hos en veterinär har de fått ett beslut av Jordbruksverket.

Mer information: Jordbruksverket.se/ukraina

Vad gäller för ensamkommande barn?

Ensamkommande barn är barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det innebär att även ett barn som kommer med till exempel sin moster räknas som ensamkommande. Därmed behöver barnet ha kontakt med socialtjänsten i kommunen så att socialtjänsten kan säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Det är Migrationsverket som anvisar ett ensamkommande barn till en kommun. Det sker när barnet är registrerat hos Migrationsverket.

Hur får de ukrainska flyktingarna akut hjälp när de kommer till Sverige?

Migrationsverket har ett akutcenter på Mikrofonvägen 30 i Stockholm. Dit ska personer hänvisas som inte har någonstans att ta vägen när de anländer till Stockholmsområdet.

Jag har tagit emot flyktingar i mitt hem – vad gäller och när får de en riktig bostad?

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar. Tyvärr är det inte något som varken kommunen eller Migrationsverket ersätter ekonomiskt.

Migrationsverket informerar om att flyktingar kan välja att ordna boende på egen hand eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Den som väljer att ordna sitt boende på egen hand förväntas betala hyran själv.

Se Migrationsverkets webbsida

Ta in hundar och andra djur från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeureundantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina.
Ukraina är ett högriskland för rabies och djuren måste därför hanteras med försiktighet. De djur som kommer in ska kontrolleras av veterinär.

Jordbruksverket bekostar ett veterinärbesök för djuren där veterinären kommer att ge underlag till jordbruksverket för ett beslut om djuret behöver och kan hållas i isolering i 4 månader. Isoleringen kan ske i hemmet/boendet om det är lämpligt för detta eller i en anläggning för isolering under officiell tillsyn.

Viktigt om hundar och katter från Ukraina

 • Djuret ska hållas på avstånd från andra djur och människor till dess att det blivit undersökt av veterinär.
 • Kontakta omedelbart veterinär om ett djur uppvisar symtom på rabiessjukdom, så som förändrat beteende, förlamning eller rörelsestörningar.
 • Om du blir biten av ett djur från Ukraina ska du tvätta såret noggrant och genast ta kontakt med sjukvården. Ring 1177 för att komma i kontakt med närmaste vårdmottagning.

Ta hand om flyktingars hundar eller katter

Vill du hjälpa till att förvara ukrainska hundar och katter i ditt hem? Du får gärna ta emot djur som uppfyller reglerna för att komma till Sverige men inte kan bo med sina ägare på flyktingboendet. Jordbruksverket har ingen information om djur som behöver sådana tillfälliga platser. Du kan dock anmäla ditt intresse för att ta emot hundar från Ukraina på Svenska kennelklubbens, SKK, webbplats. Där kan du också läsa om andra sätt att hjälpa ukrainska hundar.

Ta hand om ukrainska hundar (skk.se)

När djurägare kommer till gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till tullpersonalen precis som vanligt. Om djuren inte uppfyller reglerna för att komma till Sverige så kontaktar tullpersonalen som vanligt Jordbruksverket. 

Tänk på att du inte ska ta emot djur som inte har kontrollerats av en veterinär, eftersom Ukraina är ett så kallat högriskland för rabies.

Läs mer på jordbruksverket.se

Kan ukrainska medborgare söka jobb i Sverige och vad krävs då?

Ja. Enligt massflyktsdirektivet kan de söka jobb så snart de är registrerade hos Migrationsverket.

Vad krävs för att få arbeta i Sverige?

 • Ukrainska medborgare som kommit till Sverige behöver registrera sig hos Migrationsverket för att de ska ha rätt att arbeta i landet. Vid registrering behöver han eller hon kunna legitimera sig genom ukrainska identitetshandlingar eller genom ett biometriskt hemlandspass. Det är först när han eller hon har fått ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd av Migrationsverket som det är möjligt att arbeta i Sverige.
 • Om du hittar ett arbete och vill öppna ett bankkonto behöver du ett så kallat samordningsnummer. Det får du från Skatteverket.
 • Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete.

Vad du kan göra

Bli god man/familjehem

Situationen i Ukraina väntas öka behovet av familjehem såväl som gode män för ensamkommande flyktingbarn. Läs mer och anmäl ditt intresse.

Läs mer om att bli god man

Läs mer om att bli familjehem

Jag kan ta emot flyktingar och erbjuda bostad, hur gör jag?

Det är Migrationsverket som ansvarar och samordnar flyktingmottagandet under asyltiden i Sverige. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas, hur många boendeplatser som behövs och om fördelning ska ske till kommunerna.

Är du hyresvärd och har bostäder att upplåta kan du höra av dig till Migrationsverket. Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket

Om du vill erbjuda kommunen en bostad på kort eller lång sikt till de flyktingar som kan fördelas ut till kommunerna kan du skicka in en intresseanmälan. I dagsläget vet vi inte om eller i vilken omfattning det kan behövas privata bostäder för flyktingarna. Vi återkommer med en förfrågan och förutsättningar kring detta om det blir aktuellt.

Skicka in en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter via telefon eller besök i Vallentuna kulturhus.

Intresseanmälan: Erbjuda bostad till flyktingar

Engagera dig i FRG (Frivilliga resursgruppen)

FRG är en ideell organisation som kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas vid en extraordinär händelse.

FRG Vallentunas webbplats

FRG Vallentuna på Facebook

Din egen beredskap

Vid ett långvarigt strömavbrott eller en störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och mat. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Skaffa dig hemberedskap, packa en krislåda med saker som är bra att ha. Planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst en vecka. 

Läs mer om din säkerhet och beredskap

Håll huvudet kallt - sprid inte rykten

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

 • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
 • söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Hur kan jag stilla min oro och vara ett stöd för andra?

Vi påverkas av vad som händer i vår omvärld. Saker som förändras och verkar skrämmande kan ge stor oro, rädsla och leda till ångest.

På Uppdrag psykisk hälsa finns stödlistor kring hur du kan tänka eller agera för att stilla din egen eller andras oro i tider av kris.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats hittar du en stödlista anpassad vuxna

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats hittar du en stödlista anpassad för äldre

Fler sätt att stötta

Du som vill skänka kläder/skor hänvisar vi i nuläget till civilsamhällets olika organisationer och samfund och även våra lokala ideella organisationer som hanterar insamlingar av olika slag. Många har samarbetsorganisationer utomlands som kan bidra på plats. Flera av organisationerna har lyft fram att det primärt kommer vara donationer – pengar - som behövs.

Det finns många hjälporganisationer som samlar in pengar till Ukraina, exempel Rädda Barnen, Röda Korset, FN:s flyktingorgan UNHCR och många fler. Giva Sverige har en lista på samtliga medlemsorganisationer med märkningen tryggt givande.

Giva Sverige medlemsorganisationer

Giva Sverige om tryggt givande i ukrainakrisen

Övriga frågor om omvärldsläget

Det är viktigt att tänka källkritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och att även prata med barn och unga om källkritik och hur de ska hantera information i sociala medier. Bilder, filmer och information sprids snabbt, vilka ibland kan vara svåra att förstå och sortera. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram information om källkritik.

Om sociala medier i kriser

Hos Försvarsmakten finns aktuell information om säkerhetsläget för Sverige.

Försvarsmakten

Krisinformation.se är uppdaterad med information om omvärldsläget. Här finns stöd och råd kring hur man hantera sin egen oro och hur man kan prata med barn om det som händer. Här finns också länkar till organisationer som ger stöd via telefon, chatt eller mejl för den som behöver någon att prata med.

Krisinformation.se

Var hittar jag trygghetspunkter i Vallentuna?

En trygghetspunkt är en tillfällig plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få information och olika former av stöd.
Läs mer om våra trygghetspunkter:

Vallentunas trygghetspunkter

Var hittar jag information om skyddsrum?

På vår sida om skyddsrum hittar du mer information:

Skyddsrum

Vad finns det för stöd till barn och unga som är oroliga?

Du kan ringa Bris på telefonnummer 116 111 eller 0771-50 50 50. På krisinformation.se finns information riktad till barn och unga. Även föräldrar kan ha nytta av informationen.

Om oron för krig – frågor och svar för barn på krisinformation.se

På Uppdrag psykisk hälsa finns stödlistor kring hur du kan tänka eller stödja barn och unga i din närhet som känner sig oroliga eller rädda.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats hittar du en stödlista anpassad för barn 0-12 år

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats hittar du en stödlista anpassad för unga personer 12-25 år

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats