Krisen i Ukraina

EU har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. Direktivet gäller fram till och med 31 mars 2025.

Vi hjälper nyanlända och andra som har behov att komma ut i arbete och på så sätt möjliggöra för egen försörjning. Genom Vallentuna arbetscoachning matchar vi individuella kompetenser mot företag och verksamheter med behov att anställa.

Läs mer om Vallentuna arbetscoachning

Care – Ukraina Vägen till arbete

Sedan januari 2023 arbetar Vallentuna kommun med projektet Care – Ukraina Vägen till arbete. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och vänder sig till personer som kom till Sverige från Ukraina efter den 24 februari 2022. 

Läs mer om Care – Ukraina Vägen till arbete.

Socialjouren

Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Telefon 08-410 200 40
Fax 08-758 17 22

Det här gör Vallentuna kommun

Vad gör Vallentuna kommun?

Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Kommunen deltar i den regionala samordningen och följer regionala såväl som nationella riktlinjer och beslut.

Vi ser över och säkerställer beredskap för att kunna hantera kommunens ansvar. Vi arbetar även vidare med det utvecklingsarbete som pågått sedan 2018 kring totalförsvar och civilt försvar – arbetet är extra viktigt mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget.

Flyktingar

Kommunen har sett över bostadsbeståndet för att kunna efterleva den nya lagstiftningen och ta emot fler anvisningar från Migrationsverket. Olika lösningar kan behöva kombineras – inhyrning av bostäder från allmänheten såväl som se över lösningar inom det egna beståndet. Kommunen har även tecknat avtal med en lokal leverantör, som deltog i Migrationsverkets upphandling under våren, för att kunna ta emot en större mängd flyktingar på kort tid.

Barn- och ungdomsförvaltningen har inventerat platser inom förskola/skola, utifrån att barnfamiljer kan komma att anvisas till kommunen.

Socialförvaltningen har vidtagit åtgärder kopplat till socialjouren, för att säkerställa beredskap att kunna hantera fler samtal än vanligt.

Hur jobbar Vallentuna kommun med krisberedskap?

Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR). I forumet beslutas om riktlinjer och åtgärder regionalt och nationellt.

Kommunen har en övergripande plan för kommunal krisberedskap och krisledning. Planen beskriver hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan uppnås.

Enligt grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet så sker organiseringen i kris genom att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer. En verksamhets organisation och lokalisering vid kris ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden.

Här kan du läsa mer om kommunens krisorganisation:

Krisorganisation

Vi ser alltid till att uppdatera vallentuna.se med aktuell krisinformation. Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Här kan du läsa om hur kommunen informerar i kris

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4

Det är extra viktigt att vara källkritisk. Informationen i kommunens kanaler är alltid bekräftad information.

Hur arbetar Vallentuna kommun med förskola och skola?

Vi arbetar för att uppfylla det åtagande vi har. Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Hemkommunen ansvarar för att alla i kommunen som har rätt till utbildning får det. Det gäller nyanlända på samma sätt som övriga barn och ungdomar som är bosatta i kommunen.

Läs mer om vad som gäller förskola och skola för de flyktingar som kommer från Ukraina.

Hur arbetar Vallentuna kommun med att stärka cybersäkerheten?

Vi arbetar med cybersäkerhet på flera sätt. En del i arbetet går bland annat ut på att kontinuerligt utbilda samtlig personal inom cyberhot och hur man ska skydda sig.

Du kan även läsa mer om Sveriges cyberförsvar hos FRA.

MSB har samlat information om informationssäkerhet och även vad du som privatperson kan göra för att skydda dig.

Hur kan jag som privatperson skydda mig

MSB – vad kan organisationer och myndigheter tänka på

Så här fungerar flyktingmottagande

Vilken myndighet ansvarar för vad?

Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för stödet till de flyktingar som nu kommer från Ukraina, inklusive ekonomiskt stöd. Kommunen ansvarar från 1 juli för att ordna boendeplatser utifrån uppdrag från Migrationsverket. Migrationsverket beslutar vilka som ska bosättas i kommunen.

Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång för de barn som är under 18 år och barn- och ungdomsförvaltningen ser därför över tillgången på skolplatser i olika åldrar.

Vi för en löpande dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen och bistår med resurser utifrån förmåga och kapacitet.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att kommunerna får ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Utifrån den nya lagen har Migrationsverket börjat anvisa personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till landets kommuner. 

Vallentuna kommun kommer ta emot 11 flyktingar under 2024.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de behöver hjälp med boende kan de, precis som tidigare vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt ett fördelningssystem.

Migrationsverket har fortfarande huvudansvaret

Migrationsverket har ansvar för att de flyktingar som anländer till Sverige får mat och någonstans att bo. Därför är det viktigt att flyktingar så snabbt som möjligt registrerar sig hos Migrationsverket. Registreringen sker på myndighetens kontor eller via en e-tjänst på myndighetens hemsida.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om fördelningstalen för kommuner.

Vad händer med flyktingar när de kommer till Sverige?

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Denna period kan förlängas.

Människor på flykt som inte kan vara här som turister ska ansöka om asyl hos Migrationsverket, som utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd erbjuds kommunplacering.

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunerna ansvar för dem redan från ankomsten till Sverige.

Läs mer om vad som gäller de flyktingar som kommer från Ukraina.

Vilken rätt till utbildning har barn och ungdomar från Ukraina?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Det innebär att de har rätt till utbildning i

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Läs mer om vad som gäller förskola och skola för de flyktingar som kommer från Ukraina.

Vad gäller för ensamkommande barn?

Ensamkommande barn är barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det innebär att även ett barn som kommer med till exempel sin moster räknas som ensamkommande. Därmed behöver barnet ha kontakt med socialtjänsten i kommunen så att socialtjänsten kan säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Det är Migrationsverket som anvisar ett ensamkommande barn till en kommun. Det sker när barnet är registrerat hos Migrationsverket.

Jag har tagit emot flyktingar i mitt hem – vad gäller och när får de en riktig bostad?

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar. Tyvärr är det inte något som varken kommunen eller Migrationsverket ersätter ekonomiskt.

Migrationsverket informerar om att flyktingar kan välja att ordna boende på egen hand eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Den som väljer att ordna sitt boende på egen hand förväntas betala hyran själv.

Se Migrationsverkets webbsida

Ta in hundar och andra djur från Ukraina

Från och med den 1 september 2023 gäller ordinarie regler för den som ska ta in hundar eller katter från Ukraina till Sverige. Tidigare fanns det undantagsregler för den som var på flykt från Ukraina.

Läs mer på jordbruksverket.se

Kan ukrainska medborgare söka jobb i Sverige och vad krävs då?

Ja. Enligt massflyktsdirektivet kan de söka jobb så snart de är registrerade hos Migrationsverket.

Vad krävs för att få arbeta i Sverige?

 • Ukrainska medborgare som kommit till Sverige behöver registrera sig hos Migrationsverket för att de ska ha rätt att arbeta i landet. Vid registrering behöver han eller hon kunna legitimera sig genom ukrainska identitetshandlingar eller genom ett biometriskt hemlandspass. Det är först när han eller hon har fått ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd av Migrationsverket som det är möjligt att arbeta i Sverige.
 • Om du hittar ett arbete och vill öppna ett bankkonto behöver du ett så kallat samordningsnummer. Det får du från Skatteverket.
 • Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats