Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) utvecklar Vallentuna till en bra plats för människor och företag att växa. Det gör vi genom en hållbar samhällsplanering och utveckling av nya bostads-, verksamhets, och naturområden, förebyggande arbete liksom prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Organisatoriskt är SBF en förvaltning under kommunstyrelsen och en tjänstemannaorganisation under bygg- och miljötillsynsnämnden.
Avdelningarna på SBF är:

Mark- och exploatering

Mark- och exploatering ansvarar för avtal och processer kring exploatering av kommunens mark.

Avdelning för översiktlig planering

Avdelningen hanterar den översiktliga planeringen och deltar i regional och delregional fysisk utvecklingsplanering, till exempel inom samarbetena Stockholm Nordost och Arlandaregionen.

Planavdelningen

Planavdelningen hanterar frågor som rör detaljplanering.

Bygglovsavdelningen

Bygglovavdelningen ansvarar för lov, tillstånd och anmälningar enligt plan- och bygglagen samt tillsyn av gällande lagstiftning.

Kart- och mätavdelningen

Kart- och mätavdelningen ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser. Avdelningen ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen ansvarar för tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Avdelningen utför även tillsyn av gällande lagstiftning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats