Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar åt kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadschef är Anna Holm. 

Förvaltningen består av sju avdelningar:

Bygglovsavdelningen

Bygglovavdelningen ansvarar för lov, tillstånd och anmälningar enligt plan- och bygglagen samt tillsyn av gällande lagstiftning.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen hanterar frågor om nybyggnad, förvaltning, drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler och bostadsrätter. Städ- och fastighetsservice ingår också i avdelningens verksamhet.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen hanterar drift och underhåll av allmän platsmark och övrig mark i kommunens ägo samt avfallshantering, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor.

Kart- och mätavdelningen

Kart- och mätavdelningen ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser. Avdelningen ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

Mark- och exploatering

Mark- och exploatering ansvarar för avtal och processer kring exploatering av kommunens mark.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen ansvarar för tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Avdelningen utför även tillsyn av gällande lagstiftning.

Planavdelningen

Planavdelningen hanterar frågor som rör översiktlig planering och detaljplanering.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats