Socialnämnden

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023–2026. Ordförande heter John Droguett (C). 

Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning, biståndsbeslut och öppna insatser för:

  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Individ- och familjeomsorg inkluderande barn och familj, vuxna med missbruks- och beroendeproblematik, socialpsykiatri, försörjningsstöd, våld i nära relationer, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande, anhörigstöd, bostadsfrågor och personligt ombud
  • Tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå

Huvudsaklig lagstiftning som styr arbetet i socialnämndens kärnverksamheter utgörs av Social[1]tjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämnden har ett arbetsutskott och ett socialutskott. Arbetsutskottet bereder framför allt ärenden till nämnd och socialutskottet fattar beslut i individärenden. Under socialnämnden finns socialförvaltningen som utför det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats