Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet ska ge perspektiv på funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en länk mellan Vallentuna kommun och organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

Vad gör funktionshinderrådet?

  • Förstärker inflytandet i alla frågor som berör personer med funktionsnedsättning
  • Verkar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Är remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning
  • Är ett forum för opinionsbildning

Genom att företrädare för kommunen informerar rådet om planer och förändringar – samt inhämtar synpunkter om dessa – ger kommunen plats för perspektiv från personer med funktionsnedsättning när beslut ska fattas. Rådet har också möjlighet att arbeta proaktivt med frågorna och ge förslag till anpassningar som ger personer med funktionsnedsättning en god livskvalitet.

Rådets sammansättning

Funktionshinderrådet består av 14 ledamöter. Hälften är representanter för kommunens olika nämnder och hälften för organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Rådets ordförande är den som representerar kommunstyrelsen, och vice ordförande är en representant från organisationerna. Rådet sammanträder minst två gånger per år. Ordförande i funktionshinderrådet är Camilla Blacker Wallinsson (M).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats