Kommunens krisorganisation

En verksamhets ansvar, organisation och lokalisering vid kris ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden.

  • Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också gör det i en kris.
  • Likhetsprincipen innebär att krisen ska lösas på ett sätt som liknar vardagen så långt det är möjligt.
  • Närhetsprincipen innebär att det i första hand är närmast berörda aktörer som ska lösa krisen.

Hur krisledningen i kommunen är organiserad och bemannad styrs av den aktuella samhällsstörningens omfattning och hur allvarlig den är.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa kommunledningens kontinuerliga tillgänglighet och möjligheten att mobilisera krisledningsstab bemannas funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). TiB-funktionen bemannas av särskilt utsedda personer. TiB-funktionen bistår den ordinarie verksamheten dygnet runt så att kommunen alltid kan upprätthålla tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Krisledning på verksamhetsställe

Krisledning på verksamhetsställe verkar på motsvarande sätt som krisledning på förvaltningsnivå. Berörda chefer ansvarar för att nödvändiga planer för krisledning upprättas.

Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande

Förvaltningarna ansvarar för att de funktioner som agerar under normala omständigheter även aktiveras och fungerar under störda förhållanden. Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande verkar då samhällsstörningens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå. Den kan också aktiveras för att hantera en pågående allvarligare samhällsstörning i samverkan med krisledningsstaben. Berörda chefer ansvarar för att nödvändiga krisledningsplaner upprättas.

Krisledningsstab

Kommundirektören leder krisledningsstab. Krisledningsstab organiseras utifrån samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds stående ledningsresurser. Krisledningsstabens uppgift är att leda kommunens operativa arbete med hänsyn till störningens art och omfattning. I krisledningsstaben ingår de funktioner kommundirektören bedömer som nödvändiga.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd kan träda i funktion vid en extraordinär händelse. Nämndens ordförande avgör när en sådan händelse föreligger samt när nämnden ska inkallas. För krisledningsnämnden i Vallentuna kommun har ett särskilt reglemente fastställts av kommunfullmäktige.

Kompletterande förmågor

Psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM

I samband med en allvarligare samhällsstörning kan det finnas behov av att
organisera psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). POSOM är en funktion vars syfte är att ge skadedrabbade och deras anhöriga psykiskt och socialt stöd. Syftet är att förebygga och reducera psykisk ohälsa med anledning av en allvarlig samhällsstörning. För kommunens POSOM verksamhet finns en särskilt upprättad plan fastställd av kommunfullmäktige.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Vid de tillfällen då ytterligare resurser behövs för kommunens krishantering sker detta via kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG). I FRG:s åtagande ingår att tillhandahålla två personer som utgör kontaktyta gentemot krisledningsstaben.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats