Kommunens krisorganisation

Enligt grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet så sker organiseringen i kris genom att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer. En verksamhets organisation och lokalisering vid kris ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

  • Ansvarsprincipen
  • Likhetsprincipen
  • Närhetsprincipen

Hur krisledningen i kommunen är organiserad och bemannad styrs av den aktuella samhällsstörningens omfattning och allvarlighetsgrad.

I krishanteringsorganisationen utgör TiB-funktionen möjlig mobilisator av de fyra krisledningsnivåerna. De fyra nivåerna kan beroende på situation och sammanhang kan verka separat, eller i samverkan med en eller flera övriga nivåer.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa kommunledningens kontinuerliga tillgänglighet och möjligheten att mobilisera krisledningsstab bemannas funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). TiB-funktionen bemannas av särskilt utsedda personer. TiB-funktionen bistår den ordinarie verksamheten dygnet runt så att kommunen alltid kan upprätthålla tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Krisledning på verksamhetsställe

Krisledning på verksamhetsställe verkar på motsvarande sätt som krisledning på förvaltningsnivå. Berörda chefer ansvarar för att nödvändiga krisledningsplaner upprättas.

Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande

Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande verkar då samhällsstörningens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare samhällsstörning i samverkan med krisledningsstaben. Berörda chefer ansvarar för att nödvändiga krisledningsplaner upprättas.

Krisledningsstab

Kommundirektören leder krisledningsstab. Krisledningsstab organiseras utifrån samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds stående ledningsresurser. Krisledningsstabens uppgift är att leda kommunens operativa arbete med hänsyn till samhällsstörningens art och omfattning. I krisledningsstaben ingår de funktioner kommundirektören bedömer som nödvändiga.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd kan träda i funktion vid en extraordinär händelse. Nämndens ordförande avgör när en sådan händelse föreligger samt när nämnden ska inkallas. För krisledningsnämnden i Vallentuna kommun har ett särskilt reglemente fastställts av kommunfullmäktige.

Kompletterande förmågor

Psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM

I samband med en allvarligare samhällsstörning kan det finnas behov av att
organisera psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). POSOM är en funktion vars syfte är att ge skadedrabbade och deras anhöriga psykiskt och socialt stöd för att förebygga och reducera psykisk ohälsa med anledning av en allvarlig samhällsstörning. För kommunens POSOM verksamhet finns en särskilt upprättad plan, KFS 2.10, antagen av Kommunstyrelsen 2008-06-02.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Vid de tillfällen då resurser från frivilligorganisationer behöver tas i anspråk för kommunens krishantering sker detta via kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG). I FRG:s åtagande ingår att tillhandahålla två personer som utgör kontaktyta gentemot krisledningsstaben.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats