Samverkan i länet

Stockholmsregionen växer kontinuerligt och har en komplex infrastruktur. Allt fler människor bor och vistas i regionen och fler rör sig i trafiken. Transporterna ökar på vägar, järnvägar, i kollektivtrafik och med sjöfart. Det innebär att även små störningar kan få stora konsekvenser. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga funktioner som riksdag, regering och statliga myndigheter. För att klara utmaningarna behöver samhällsaktörerna samverka. 

Samverkan Stockholmsregionen

Vallentuna kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Sammanslutningen syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer. 

Aktörerna blir bättre tillsammans

Aktörerna utvecklar tillsammans förmågan att inrikta och samordna samhällets resurser. En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser. 

Deltagande aktörer

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen i Stockholm, Försvarsmakten Militärregion Mitt, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda, och Trafikverket.

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats