Samverkan i länet

Stockholmsregionen växer kontinuerligt och har en komplex infrastruktur. Allt fler människor bor och vistas i regionen och fler rör sig i trafiken. Transporterna ökar på vägar, järnvägar, i kollektivtrafik och med sjöfart. Det innebär att även små störningar kan få stora konsekvenser. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga funktioner som riksdag, regering och statliga myndigheter. För att klara utmaningarna behöver samhällsaktörerna samverka. 

Samverkan Stockholmsregionen

Vallentuna kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Sammanslutningen syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer. 

Aktörerna blir bättre tillsammans

Aktörerna utvecklar tillsammans förmågan att inrikta och samordna samhällets resurser. En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser. 

Deltagande aktörer

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är:

 • Kommunerna i Stockholms län
 • Kustbevakningen
 • Region Nordost
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Försvarsmakten
 • Militärregion Mitt
 • Polisen
 • Region Stockholm
 • SOS Alarm
 • Stockholms hamnar
 • Stockholms läns landsting
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Brandkåren Attunda
 • Trafikverket

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats