Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen består av ett förvaltningskontor samt flera utförarenheter för stöd och omsorg, som bedrivs både av kommunen och av privata entreprenörer. 

Förvaltningschef: David Gyllenstråle.

Avdelningen stab samt Enhet ekonomi och IT

Stabens uppdrag är att driva utvecklingen inom förvaltningens samtliga områden samt externa utförare. Avdelning stab och Enhet ekonomi och IT arbetar stödjande, styrande och koordinerande inom områdena kvalitet och utveckling, ekonomi, digitalisering och IT samt administration. På staben finns det även personligt ombud.

Avdelningschef stab: Sofia Stridh

Enhetschef ekonomi och IT: Malin Lindgren

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har ansvar för all myndighetsutövning, så som ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, psykisk ohälsa och handläggning av ärenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Här finns även bostadskonsulent och budget- och skuldrådgivning.

Avdelningschef: Ann-Sophie Holgersson.

Utföraravdelningen

Utföraravdelningen arbetar förebyggande och coachande samt på uppdrag för den som fått beviljad hjälp och stöd i sin vardag.

Här finns många olika verksamheter samlade, som hemtjänsten, våra vårdboenden och gruppboenden, korttidshem, daglig verksamhet, socialpsykiatri, öppenvård och anhörigkonsulent.

Avdelningschef: Ganimete Kalludra. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats