Start / Omsorg och hjälp / Kvalitet och utveckling / Särskilt boende äldre

Kvalitet och utveckling för särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre följs bland annat upp genom enkäter till samtliga boende. Dessutom görs så kallade avtals- och uppdragsuppföljningar vartannat år. Samtliga uppföljningar genomförs för samtliga verksamheter det vill säga även de som utförs av privata utförare.

Enkäten "Vad tycker de äldre", särskilt boende äldre

Enkätresultat

Inom särskilt boende äldre genomförs årligen enkätundersökningen "Vad tycker de äldre", vilken genomförs nationellt under april månad varje år. Enkäten skickas ut till samtliga äldre som bor på samtliga äldreboenden i kommunen.

Det är också möjligt, för den som vill, att besvara enkäten via webben. Den äldre kan få hjälp, i första hand av närstående, att fylla i svaren. Resultaten av undersökningen publiceras vanligen under oktober månad. Hela undersökningen genomförs så att fullständig anonymitet säkerställs.

Undersökningen genomförs i samverkan mellan kommunen och socialstyrelsen.

Resultat 2022

Vad tycker de äldre om Vallentuna kommuns äldreboenden?

Kommentar på resultatet

Resultatet av undersökningen visar att 84 procent av de som har svarat på enkäten sammantaget är nöjda med sitt boende. Resultatet visar vidare att vår personal har ett gott bemötande, det tycker hela 93 procent av våra kunder. Vi ser glädjande nog att våra kunder känner förtroende för den personal som arbetar på boendet (95 procent) och att de känner sig trygga i på sitt boende (97 procent).

Resultatet visar också på områden som vi ser att vi behöver arbeta ännu mer med för att ytterligare förbättra våra verksamheter och våra kunders upplevelse av våra tjänster. Det handlar bland annat om att våra kunder ska få bättre möjlighet till utevistelse och att fler aktiviteter erbjuds. Resultaten för Vallentuna kommun ligger högre på de delarna än rikssnittet men vi vet att utevistelse och aktiviteter är viktiga frågor för våra äldre och vi ska arbeta för att de ska känna sig nöjda.

Sammantaget är vi stolta och glada över våra fina resultat och de visar tydligt det vi redan vet; att våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete med kundens bästa i fokus!

David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun.

Innehåll i undersökningen

Enkäten innehåller 20-25 frågeställningar kring bland annat:

 • Upplevd hälsa
 • Hur hjälpen genomförs
 • Bemötande
 • Upplevd trygghet
 • Tillgänglighet (möjlighet att få kontakt med personal med mera)
 • Sociala aktiviteter

Hur redovisas resultaten?

Under november månad sammanställs och analyseras resultatet av årets undersökning. Vid denna sammanställning sammanställs resultat för samtliga äldreboenden, även privat drivna. Resultatet analyseras huvudsakligen utifrån tre referenspunkter:

 1. Tidigare års resultat
 2. Jämförelse av resultat med liknande kommuner
 3. Jämförelse med snittresultat för Sveriges samtliga kommuner

Analysen ger en bild av den sammantagna utvecklingen i kommunen, men även de olika enheternas inbördes resultatutveckling analyseras. Varje enhet får denna sammanställning för vidare arbete med lokala analyser. Resultaten tillgängliggörs också i KOLADA som är en öppen databas för kommuner och regioner.

Hur sker förbättringar utifrån enkätresultatet?

Inom varje enhet resulterar analysen i ett antal förbättringsaktiviteter i enhetens verksamhetsplan inför kommande år. Det kan exempelvis handla om förbättringar i måltidsmiljön eller liknande. Denna typ av förbättringsaktiviteter kan också ske förvaltningsövergripande där exempelvis utbildningssatsningar eller liknande kan vara aktuella.

Förbättringar utifrån 2022 års enkätresultat

Svaren från 2022 års enkät visade bland annat att de som bor på våra äldreboenden inte upplevde att sjuksköterskorna var tillräckligt närvarande. Det har resulterat i en förändring inom Vallentunas äldreomsorg. Sedan den 1 april 2023 finns det sjuksköterskor stationerade på våra kommunala äldreboenden i kommunen. Det innebär både att sjuksköterskornas närvaro och tillgänglighet ökar för de boende, men också att sjuksköterskorna och undersköterskorna stärker sitt samarbete. Det i sin tur leder till ökad kvalitet för individen.

Avtals- och uppdragsuppföljning, särskilt boende äldre

Om uppföljningen

Avtals- och uppdragsuppföljningen är den mest omfattande uppföljningsmetoden som används inom socialtjänsten för att följa upp verksamheterna. Vid denna följs verksamhet som drivs av kommunen och av privata utförare upp under samma period och på samma sätt. Uppföljningen kan genomföras av ett uppföljningsteam bestående av strateger, kvalitetscontoller och medicinskt ansvarig sjuksköterska med flera på socialförvaltningens stab. I de verksamheter där det är aktuellt granskas även hälso- och sjukvård inom verksamheten.

Innehåll i uppföljningen

Uppföljningen genomförs huvudsakligen genom:

 • Webbenkät där ansvarig chef besvarar ett antal frågeställningar kring verksamheten.
 • Platsbesök där uppföljningsteamet besöker verksamheten och intervjuar chefer och medarbetare.
 • Insamling och granskning av viktiga rutiner och processer.
 • Granskning av individuell dokumentation för ett stickprov av kunderna.

Hur redovisas resultaten?

Efter genomförd uppföljning får varje medverkande en egen uppföljningsrapport för verksamheten. Tillsammans med denna rapport får även cheferna de åtgärder uppföljningsteamet bedömt att verksamheten behöver genomföra.

Samtidigt skapas även en samlingsrapport för uppföljningen, i vilken bland annat generella utvecklingsområden kan identifieras.

Hur sker förbättringar utifrån resultatet?

Samtliga chefer får en tidsfrist, som regel brukar vara tre månader, då bristerna ska vara åtgärdade. Varje chef återrapporterar detta arbete direkt i det system som används. Vid åtgärdsperiodens slut skapas en så kallad åtgärdsrapport som behandlas i socialnämnden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats