Start / Omsorg och hjälp / Kvalitet och utveckling / Individ och familjeomsorg

Kvalitet och utveckling inom individ- och familjeomsorg

Stödet inom individ- och familjeomsorg följs bland annat upp genom årligt återkommande ekäter till personer som myndighetsavdelningen har kontakt med.

Enkäten "Vad tycker du om socialtjänsten?"

Resultat 2021

Här kan du ta del av vår undersökning inom individ- och familjeomsorg. Resultaten gäller för år 2021.

Enkäterna är uppdelade på följande områden:

Om undersökningen

Syftet med undersökningen inom individ- och familjeomsorg är att få kunskap om hur våra brukare upplever kontakten med socialtjänsten. Undersökningen genomförs genom att alla brukare som har ett möte med en handläggare/socialsekreterare erbjuds att fylla i enkäterna. Detta oavsett om mötet sker fysiskt, via telefon eller webb. Enkäterna besvaras via en dator, smart mobiltelefon eller surfplatta och består av 12 frågor. Enkäterna genomförs årligen under oktober och november månad.

 

Innehåll i undersökningen 

Enkäten innehåller nio frågeställningar som bland annat berör:

  • Upplevd tillgänglighet/ lätt att komma i kontakt med handläggaren.
  • Om lämnad information upplevs begriplig.
  • Om handläggaren visar förståelse för den enskildes situation.
  • Om handläggaren efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras.
  • Om den enskilde kunnat påverka vilken typ av hjälp denne får av socialtjänsten i kommunen.
  • Hur nöjd eller missnöjd den enskilde är sammantaget med det stöd denne får från socialtjänsten i kommunen.
  • Hur den enskilde upplever att situation förändrats sedan denne fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

Hur redovisas resultaten?

Varje deltagande enhet på myndighetsavdelningen får i slutet av november en egen sammanställning/ analys direkt i den programvara som används under förutsättning att minst fem personer svarat. Inga resultat redovisas om underlaget är färre än fem personer då det finns risk att röja enskild personers identitet. Dessutom görs en övergripande sammanställning i december med analys som redovisas för socialnämnden. Resultaten tillgängliggörs också i KOLADA.

Hur sker förbättringar utifrån enkätresultatet?

Inom varje berörd enhet på myndighetsavdelningen resulterar analysen i ett antal förbättringsaktiviteter i enhetens verksamhetsplan inför kommande år. Det kan exempelvis handla om förbättringar i hur den enskilde lättare ska få kontakt med handläggare eller liknande. Denna typ av förbättringsaktiviteter kan också ske förvaltningsövergripande där exempelvis utbildningssatsningar eller liknande kan vara aktuella.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats