Ensamkommande barn

Årligen kommer ett antal barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl. Dessa kallas ensamkommande barn. Vallentuna kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan 2009.

Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt - ett barn kan ha olika skäl för att söka asyl. Flykt från ett krigshärjat område är ett vanligt skäl. När barnets asylskäl prövas ska migrationshandläggaren, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man och/eller ett offentligt biträde.

Anvisning till kommunerna

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge de asylsökande barnen som kommer ett värdigt mottagande och se till att de har omsorg och någonstans att bo. Därför fördelas (anvisas) de ensamkommande barnen till kommunerna i Sverige enligt en fördelningsmodell. När barnet/ungdomen anvisas till en kommun är det anvisningskommunen som övertar ansvaret för barnets omsorg, boende, tillsyn, vård, stöd och skola.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan

Barn har, enligt gällande lagar, förordningar och internationella konventioner ett antal grundläggande rättigheter. Ensamkommande barn får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. En ungdom som har börjat studera på gymnasiet före han eller hon fyller 18 har rätt att gå färdigt gymnasiet.

Alla barn har rätt till vård

Asylsökande barn har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn i samhället. Det är landstingen som ansvarar för vården. Landstingen får ersättning av staten, genom Migrationsverket, för vården av asylsökande.

Kommunens socialtjänst ordnar ett boende till barnet, ser till att barnet får en god man och startar en utredning angående de ensamkommande barnens behov av omsorg, tillsyn och stöd.

Vill du bli jour- eller familjehem åt ett ensamkommande barn?

Att vara familjehem innebär att en familj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre period. Som jourhem tar familjen med kort varsel emot barn eller ungdomar som akut behöver hjälp. Kontakta en iljehemssekreterare via kontaktcentret för mer information.

Vill du bli god man?

Överförmyndarkansliet söker just nu goda män eller förvaltare. Om du har frågor om god man och överförmyndarskap, så vänder du dig till Överförmyndarnämndens kansli. Du hittar mer information nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats