Start / Omsorg och hjälp / Resor, transporter och besök / Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning

Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning

Du ansöker om resor med färdtjänst och riksfärdtjänst hos socialförvaltningen och om sjukresor hos din vårdgivare. Om du har färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa.

För information och ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta färdtjänsthandläggaren via kommunens kontaktcenter. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik för funktionshindrade, som bygger på samåkning och samordning av resor. Färdtjänst ska kompensera att du till följd av ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst utförs med personbil eller specialfordon och kan användas under hela dygnet och alla veckodagar. Liggande transport ingår inte i färdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?
Du som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, kan vara berättigad till färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i kommunen som utfärdar färdtjänsttillståndet.

Att ansöka om färdtjänst
Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Läkarintyget ska inte vara äldre än maximalt 3 månader.
Beror färdtjänstbehovet i huvudsak på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare. Har du en psykiatrisk diagnos ser Färdtjänsten gärna att intyget utfärdas av behandlande psykiatriker.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Läkarintyget får inte vara äldre än 3 månader när du ansöker.
 2. Du eller läkaren skickar läkarintyget till kommunen.
 3. Färdtjänstutredaren skickar ett informationsbrev samt en ansökningsblankett till dig. Denna fyller du i och skickar tillbaka till kommunen tillsammans med ev. fotografi.
 4. När ifylld ansökan inkommer tar kommunens utredare kontakt med dig för att boka in ett utredningssamtal. I första hand hålls dessa i kommunens lokaler.
 5. Efter mötet skickar utredaren alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
 6. Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.

Du kan läsa mer om färdtjänst på regionens webbplats eller ringa deras kundservice på telefon 08-720 80 80 mellan kl. 07-17 på vardagar. Du hittar länk till färdtjänsten Region Stockholm längre ner på sidan.

Riksfärdtjänst

Resa med riksfärdtjänst kan beviljas den som har ett stort och varaktigt funktionshinder som innebär att man måste resa på ett mer kostsamt sätt än andra eller inte kan resa utan ledsagare. Rätt till färdtjänst ger inte med automatik rätt till riksfärdtjänst.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resa på grund av exempelvis arbete, studier eller sjukvård beviljas inte. Riksfärdtjänst kan beviljas inom landet från en kommun till en annan.

Tillstånd till riksfärdtjänst kan ges om:

 • resan till följd av funktionshinder inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
 • ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
 • resan görs inom Sverige utanför Stockholms län
 • resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med taxi
 • resan inte betalas av det allmänna (t.ex. en annan kommun, landstinget, staten)
 • den sökande är folkbokförd i Vallentuna kommun
 • funktionshindret bedöms bestå mer än 6 månader och på begäran kan styrkas med läkarintyg eller särskild utredning.

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, gäller tillståndet även ledsagaren. Behovet av ledsagare ska vara knutet till tiden som spenderas i ett fordon. Hjälpbehov på resmålet beaktas inte.

Ansökningsblankett för riksfärdtjänst finns under Självservice längre ner på sidan. 

Färdsätt med riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst beviljas efter behov och det billigaste färdsättet eftersträvas med hänsyn till funktionsnedsättningen. Resa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att anskaffa ledsagare. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resan på grund av funktionsnedsättning inte kan göras med allmänna kommunikationer ens tillsammans med ledsagare.

Resa med bil kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas vid den tidpunkt eller till det resmål man önskar resa.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Läs mer om sjukresor i Stockholms län längre ner.

Närtrafiken

Närtrafiken är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst.

SL tillgänglighet

Stora delar av kollektivtrafiken (SL-trafiken) är tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Nedan finns mer information om att resa med buss och tåg i Vallentuna och tillgängligheten i SL-trafiken. 

Blankett riksfärdtjänst

Här hittar du ansökningsblanketten om riksfärdtjänst.

Färdtjänsthandläggare

Du når färdtjänsthandläggare via kommunen kontaktcenter.

Telefon: 08-587 850 00

E-post: kontaktcenter@vallentuna.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats