Kvalitet och utveckling inom hemtjänst

Hemtjänst för äldre följs bland annat upp genom enkäter till samtliga boenden. Dessutom görs så kallade avtals- uppdragsuppföljningar vartannat år. Samtliga uppföljningar genomgörs för samtliga verksamheter, det vill säga även de om drivs av privata utförare.

Enkäten ”Vad tycker de äldre”, hemtjänst

Enkätresultat

För personer med hemtjänst genomförs årligen brukarundersökning "Vad tycker de äldre" som genomförs nationellt under april månad varje år. Enkäten skickas ut till samtliga äldre som har hemtjänstinsatser. Den äldre kan få hjälp av närstående att fylla i svaren. Resultaten av undersökningen publiceras vanligen under oktober månad. Hela undersökningen genomförs så att fullständig anonymitet säkerställs. Undersökningen genomförs i samverkan mellan kommunen och socialstyrelsen.

Resultaten används för jämförelser och som underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre.

Resultat 2022

Vad tycker de äldre om Vallentuna kommuns hemtjänst?

Kommentar på resultatet

Resultatet av undersökningen i Vallentuna kommun visar att 90 procent är nöjda med sin hemtjänst och att ungefär lika många (92 procent) känner förtroende för personalen som arbetar i hemtjänsten. Vidare visar resultatet på hög kundnöjdhet när det gäller personalens bemötande, hur personalen utför sina arbetsuppgifter och att personalen kommer på utsatt tid. Det är glädjande att vi i de flesta delar har en högre kundnöjdhet än rikssnittet.

De förbättringsområden som vårt systematiska kvalitetsarbete kommer att fokusera på är hur kunderna i högre utsträckning ska kunna påverka vilka tider de får hjälp på, att kunderna vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål och att våra beslut är väl anpassat efter våra kunders behov. En positiv utveckling är att svarsfrekvensen ökar jämfört med den senaste enkäten men vi ska arbeta för att öka den ännu mer.

Vi är stolta över de fina resultat som undersökningen visar och det är ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag!

David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun

Innehåll i undersökningen

Enkäten innehåller 20- 25 frågeställningar kring bland annat:

 • Upplevd hälsa
 • Kontakter med kommunen (om beviljad insats motsvarar behovet etc.)
 • Hur hjälpen genomförs
 • Inflytande
 • Bemötande
 • Upplevd trygghet
 • Tillgänglighet (möjlighet att få kontakt med personal mm)
 • Sociala aktiviteter

Hur redovisas resultaten?

Under november månad sammanställs och analyseras resultatet av årets undersökning. Vid denna sammanställning sammanställsresultat för samtliga äldreboenden även privat drivna. Resultatet analyseras huvudsakligen utifrån tre referenspunkter:

 1. Tidigare års resultat
 2. Jämförelse av resultat med liknande kommuner
 3. Jämförelse med snittresultat för Sveriges samtliga kommuner

Analysen ger en bild av den sammantagna utvecklingen i kommunen, men även de olika enheternas inbördes resultatutveckling analyseras. Varje enhet får denna sammanställning för vidare arbete med lokala analyser. Resultaten tillgängliggörs också i KOLADA.

Hur sker förbättringar utifrån enkätresultatet?

Inom varje enhet resulterar analysen i ett antal förbättringsaktiviteter i enhetens verksamhetsplan inför kommande år. Det kan exempelvis handla om förbättringar i måltidsmiljön eller liknande. Denna typ av förbättringsaktiviteter kan också ske förvaltningsövergripande där exempelvis utbildningssatsningar eller liknande kan vara aktuella.

Avtals- och uppdragsuppföljning, hemtjänst

Om uppföljningen

Avtals- uppdragsuppföljningen är den mest omfattande uppföljningsmetoden som används inom socialtjänsten för att följa upp verksamheterna. Vid denna följs verksamhet som drivs av kommunen och av privata utförare upp under samma period på samma sätt. Uppföljningen kan genomföras av ett uppföljningsteam bestående av strateger, kvalitetscontoler och medicinskt ansvarig sjuksköterska med flera på socialförvaltningens stab. I de verksamheter det är aktuellt granskas även hälso- sjukvård inom verksamheten.

Innehåll i uppföljningen

 • Uppföljningen genomförs huvudsakligen genom:
 • Webbenkät där ansvarig chef besvarar ett antal frågeställningar kring verksamheten.
 • Platsbesök där uppföljningsteamet besöker verksamheten och intervjuar chefer, men också medarbetare.
 • Insamling och granskning av viktiga rutiner/ processer.
 • Granskning av individuell dokumentation för ett stickprov av kunderna.

Hur redovisas resultaten?

Efter genomförd uppföljning får varje medverkande en egen uppföljningsrapport för verksamheten. Tillsammans med denna rapport får även cheferna de åtgärder uppföljningsteamet bedömt att verksamheten behöver genomföra.

Samtidigt skapas även en aggregerad rapport för uppföljningen, i vilken bland annat generella utvecklingsområden kan identifieras.

Hur sker förbättringar utifrån resultatet?

Samtliga chefer får en tidsfrist (som regel tre månader) då bristerna ska vara åtgärdade. Varje chef återrapporterar detta arbete direkt i det system som används, vid åtgärdsperiodens slut skapas en så kallad åtgärdsrapport som behandlas i socialnämnden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats