Start / Omsorg och hjälp / Sjukvård och tandvård

Sjukvård och tandvård

Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Vallentuna kommun ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som bor på äldreboende, LSS-boende eller tillhör daglig verksamhet. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård och omvårdnad upp till och med sjuksköterskenivå och inkluderar sjukgymnast och arbetsterapeut.

Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser. Det finns en utsedd läkarorganisation för varje särskilt boende. Personer med funktionsnedsättning är listade hos valfri husläkare, som har kontinuerlig kontakt med kommunens sjuksköterskor.

För övrig sjukvård eller tandvård vänder du dig till din vårdcentral, husläkare eller tandläkare.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Vallentuna kommuns Hälso- och sjukvårdsorganisation är en egen verksamhet med legitimerad personal inom kommunen. Inom organisationen arbetar i dag enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvarar för basal hälso-och sjukvård

  • inom kommunens båda äldreboenden, Korallen och Väsbygården  
  • på 7 LSS-boenden i kommunens egen regi och hos privata utförare.
  • på 2 dagliga verksamheter, både de i kommunens egen regi och hos privata utförare.

Basal hälso-och sjukvård innebär ansvar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå, inkl. rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.

Dagtid finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i tjänst. Nattetid har vi eget team med nattsjuksköterskor som bemannar.

På läkarnivå är det på Särskilt boende för äldre läkarverksamheten Legevisitten som har ansvaret. För LSS patienterna är det fortfarande respektive husläkare på vårdcentralerna, Region Stockholm som har ansvaret.

Så här når du kommunens sjuksköterskor

På vardagar når du sjuksköterskorna mellan kl. 07.00-16.00 på tfn: 08-587 857 31.

All övrig tid nås sjuksköterska via personal på boendet.

Rehabilitering

Kommunen har ansvar över habilitering, mobilisering och hjälpmedel för personer på särskilt boende för äldre och daglig verksamhet. För personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad eller servicebostad samt daglig verksamhet ansvarar kommunen för mobilisering och hjälpmedel.

Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgänglig dagtid. De ger stöd och hjälp för att funktioner och den dagliga livsföringen ska kunna upprätthållas (habilitering). Sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar också för individuellt förskrivna hjälpmedel, som till exempel rollator eller toalettförhöjning.

Ansvarsfördelning

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå inom särskilda boendeformer för äldre- och dagverksamhet. Hälso- och sjukvårdsinsatserna inkluderar även sjukgymnast och arbetsterapeut.

Personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- eller servicebostad omfattas av kommunens ansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering på basnivå.

Region Stockholms ansvar

Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser inom särskilda boendeformer för äldre- och dagverksamhet genom utsedd läkarorganisation. Läkaren kommer minst en gång i veckan på planerat besök och finns tillgänglig per telefon dagtid alla vardagar. Kvällar, nätter och helger finns jourläkare tillgänglig för telefonkontakt och jourbesök. Önskas möte med patientansvarig läkare kan det bokas via sjuksköterskan.

Personer med funktionsnedsättning är listade hos valfri husläkare, som har kontinuerlig kontakt med kommunens sjuksköterskor.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår och vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minska risker i vården. Det ska också framgå hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som övergripande ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten inom kommunens särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar för att det finns rutiner så personal i de särskilda boendeformerna tar kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när boendes hälsotillstånd så kräver. Ansvaret gäller även att journaler förs korrekt och att rutiner kring läkemedelshantering finns och är patientsäkra.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska medicinskt ansvarig sjuksköterska rapportera detta till socialnämnden samt efter internutredning besluta om anmälan enligt lex Maria ska göras.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso-och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer. Vid brister upprättas åtgärdsplaner som följs upp. Resultatet rapporteras till verksamheterna samt till socialnämnden.

Utveckling inom hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar också med hälso- och sjukvårdsstrategiska frågor inom kommunen. I arbetet ingår omvärldsbevakning och att delta som sakkunnig i utredningar kring kommunens framtida utveckling av hälsa, vård och omsorg.

Tandvård

Det är Region Stockholm som ansvarar för tandvården. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder finns möjlighet att få hjälp med ekonomiskt stöd till tandvård.

Hjälpen består av två delar:

  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för dig som på grund av sjuk­dom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård.
  • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – för dig som har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

För att få hjälpen behöver du prata med din läkare och tandläkare.

Mer information hittar du på www.1177.se

Vård i hemmet

Det är Region Stockholm som ansvarar för vård i hemmet. Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du kan vårdas hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal.

Bedömningen om du behöver vård i hemmet görs till exempel på sjukhus eller på en vårdcentral. Du kan till exempel behöva hjälp med:

  • såromläggning
  • insulin eller andra injektioner
  • provtagningar
  • dropp.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. Läs mer på www.1177.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats