Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en skilsmässa eller separation kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan exempelvis handla om frågor som rör vårdnaden, hur barnen ska bo och hur umgänget ska se ut.

Om du och din medförälder behöver hjälp att komma vidare i situationen kan ni vända er till en familjerättshandläggare i Upplands Väsby kommun. Besöken är kostnadsfria.

 

Vad kan en familjerättshandläggare hjälpa till med?

Råd och stöd

Om du som förälder har behov av råd och stöd avseende familjerättsliga frågor kan du kontakta familjerätten i Upplands väsby.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för separerade föräldrar som inte kan komma överens om frågor som rör barnen. Samtalen går ut på att att hitta former för hur föräldrarna kan lösa umgänget, vårdnaden, boendet och samarbetet om deras barn. En grundläggande förutsättning för att ett samarbetssamtal ska kunna äga rum är att båda föräldrarna frivilligt vill delta.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. De registreras och journalförs inte.

Hur går samtalen till?

Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Det är föräldrarna som bestämmer vad de behöver prata om och samtalet inleds med att föräldrarna beskriver vad de önskar ta upp. Målsättningen är att föräldrarna tillsammans ska hitta lösningar som blir bra för barnen och som båda kan acceptera. Om föräldrarna inte kommer överens i en fråga har familjerättssekreterarna ingen beslutanderätt utan finns enbart med som samtalsledare.

Boka samtal

För att boka samarbetssamtal kan en av föräldrarna vända sig till familjerätten i Upplands väsby. Det är inte möjligt att boka enskilda samtal med en av föräldrarna om den andra inte vill medverka. Samarbetssamtal är frivilliga och kräver att båda två vill att ett samtal bokas in. 

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrar vill skriva juridiskt bindande avtal avseende vårdnad, boende eller umgänge kan de vända sig till familjerätten. En förutsättning för att ett avtal ska kunna upprättas är att föräldrarna är överens om frågan de avser att avtala om. Familjerätten ansvarar för att utreda att avtalet är till barnets bästa och sedan godkänna avtalet. Avtalet har samma status som en dom om vårdnad, boende eller umgänge.

För att familjerätten ska kunna göra bedömningen om avtalet är till barnets bästa behöver vi i regel träffa föräldrarna och ibland även barnen.

Intyg inför vårdnadstvist

Sedan 1 mars 2022 kräver tingsrätten ett informationssamtal och intyg för att kunna inleda ett ärende om vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrar som överväger en vårdnadstvist i domstol gällande vårdnad, boende eller umgänge behöver därför ha ett informationssamtal med familjerätten. Under informationssamtalet får föräldrarna kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Informationssamtalet har alltid barnets perspektiv i centrum.

  • Informationssamtalet hålls så snart som möjligt efter att föräldrarna har begärt ett samtal. Senast inom fyra veckor från begäran.
  • Efter informationssamtalet får föräldrarna ett intyg inför en eventuell vårdnadstvist i domstol.
  • Finns det särskilda skäl kan samtalet ske enskilt med var och en.
  • Barnen deltar inte i informationssamtalet.

Du kan ta del av en film om vårdnadstvister från Sveriges domstolar genom att klicka på rubriken "Vårdnadstvist" längre ner på sidan.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredning

En vårdnad-, boende-, och umgängesutredning utförs av två familjerättssekreterare. En sådan utredning innebär vanligtvis flera samtal med föräldrarna och eventuellt samtal med ny sambo/make/maka. Samtal med barnet sker om utredarna anser det vara lämpligt och om barnet uppnått tillräcklig ålder och mognad. Utredarna kommer även komma på hembesök hos vardera föräldern när barnet är där samt tala med referenter (till exempel barnomsorg och skola). I utredningen redovisas utdrag ur kommunens socialregister och polisens misstanke- och belastningsregister.  

Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska utredarna särskilt beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. I bedömningen beaktas även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, samt barnets inställning och eventuella vilja.

Innan utredningen skickas till domstolen får föräldrarna ta del av den och lämna sina synpunkter om innehållet. Utredningen blir sedan en del av domstolens underlag till dess beslut om en lösning till barnets bästa.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats