Start / Omsorg och hjälp / Missbruk och Psykisk ohälsa

Missbruk och psykisk ohälsa

För att leva ett liv utan missbruk kan det behövas missbruks- och/eller psykosocial behandling som en del i att komma ifrån ett missbruk.

I första hand är det Beroendecentrum i Vallentuna du ska vända dig till för hjälp vid missbruk, riskbruk eller beroende. Beroendecentrum erbjuder både medicinsk och terapeutisk behandling, både individuellt och i grupp. På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till Beroendecentrum i Vallentuna.

Du kan även vända dig till Öppenvården vuxen för information och rådgivning. Ibland kan det räcka med några stödsamtal för att skapa en förändring, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling. Vi på Öppenvården har ett nära samarbete med Beroendecentrum. 

Blir det aktuellt med en ansökan får du komma i kontakt med en socialsekreterare på Myndighetsavdelningens vuxenenhet på socialförvaltningen. Socialsekreteraren utreder och bedömer vilken typ av stöd och behandling du behöver.

Vi arbetar med stödinsatser inom:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Spel om pengar

Under perioder i livet kan man behöva stöd och behandling utifrån psykisk ohälsa och samsjuklighet, det vill säga om du har två eller flera hälsoproblem samtidigt.

Via Öppenvården erbjuder vi till exempel behandlingsstöd för att bättre kunna integreras i sociala sammanhang, initiera rätt vårdkontakter och genom motiverande behandlande samtal nå ökat välbefinnande.

Testa dina alkoholvanor

Vill du testa dina alkohol- och drogvanor? Klicka på länken eScreen för att se om du ligger i riskzonen. Genom eScreen får du också förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Intervjua dig själv

Vill du intervjua dig själv för att få en överskådlig bild av dina alkoholvanor? Genom att svara på 10 frågor via frågeformuläret får du en överskådlig bild. Klicka på länken Ta mig till formuläret för att starta intervjun med dig själv.

För dig över 18 år

Om du är över 18 år och vill ha hjälp eller stöd med dina missbruks-/beroendeproblem kan du vända dig till Myndighetsavdelningens vuxenenhet/missbruk genom att ringa till kontaktcenter, eller direkt till Öppenvården vuxen.

Du kan även ta kontakt med Beroendecentrum med mottagning i Vallentuna. Du hittar kontaktuppgifter till dem längst ner på denna sida.

Oro för en ungdom som missbrukar

Är du orolig för en ungdom i din närhet som du tror eller vet dricker för mycket, har en spelproblematik eller använder droger? Då kan du som anhörig eller närstående kontakta barn- och familjeenhetens mottagningssekreterare per telefon, tfn 08-587 854 09.

Du kan även vända dig direkt till en ungdomssjuksköterska på Mini Maria-mottagningen i Vallentuna, som är en del av Maria Ungdom. Du når  sjuksköterskan på telefon: 08-123 475 21.

Oro för en vuxen som missbrukar

Är du som anhörig orolig för någon i din närhet är du välkommen att kontakta Öppenvården vuxen för att få råd och stöd. 

En orosanmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Myndighetsavdelningens Vuxenenhet via kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00.

Du kan också kontakta kommunens anhörigkonsulent via kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00. Mer information på Anhörigstödets webbplats

Vad är ett riskbruk av alkohol

Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken att bli beroende ökar om man dricker ofta eller mycket alkohol. Även om man själv inte dricker alkohol så blir många människor ändå drabbade negativt av riskbrukets konsekvenser.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används ofta den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

Den situation som många anhöriga befinner sig i leder ofta till stress, nedstämdhet, oro och ångest. I Sverige har man skattat att cirka 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol. Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av föräldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla egna problem med alkohol senare i livet.

 • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

 • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017, Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, 2008, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador, Systembolaget, Alkohol under graviditet och amning.

 

Hur kontaktar du oss?

För att kontakta oss, ring till kontaktcenter på telefon:
och be dem koppla dig till Öppenvården Vuxen. Det går också bra att mejla direkt till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se

Monica Bergström, enhetschef: 08 587 856 37
Ingemar Persson, behandlare: 08 587 856 52
Mikael Nordgren, behandlare: 08 587 862 56

Alla kontakter med kommunens missbruksenhet är gratis.

Vad händer när du tagit kontakt?

När du vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk/beroende är du välkommen till Öppenvården Vuxen för att ta del av vårt utbud av förebyggande insatser. Vi kommer sedan att ses på bokade samtalstider.

Biståndsbedömda insatser

När du ansöker och vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med dig och kartlägger dina behov av stöd. I Vallentuna använder vi en metod som kallas ASI (Addiction Severity Index) som innebär att du får svara på frågor inom sju olika livsområden:

 • Fysisk hälsa
 • Arbete och försörjning
 • Alkohol- och narkotikaanvändning
 • Kriminalitet
 • Missbruk och psykiska problem i släkten
 • Familj och umgänge
 • Psykisk hälsa

Utredningen är en möjlighet för dig att själv beskriva din situation och avgöra vad som är viktigast för dig att få hjälp med. Resultatet från intervjun sammanställs sedan och ni går igenom det tillsammans. Utifrån resultatet planerar ni sedan gemensamt för vilka hjälpinsatser som du behöver. Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig på socialkontoret under fem år efter avslutad kontakt, efter det förstörs alla handlingar.

Vilka hjälpinsatser erbjuds av Öppenvården vuxen

Biståndsbedömda insatser är en mer omfattande insats, ofta över längre tid, och beviljas genom Myndighetsavdelningens vuxenenhet på socialförvaltningen. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00. Be att få bli kopplad till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Öppenvården vuxen erbjuder stöd och behandling genom bland annat följande biståndsbedömda insatser:

 • Individuell samtals- och missbruksbehandling
 • Motiverande samtal (MI)
 • 12-stegs-program
 • Återfallspreventionsprogram
 • Kontrollerat drickandeprogram (KD)
 • Haschavvänjningsprogram (HAP)
 • Spelberoendeprogram (Till spelfriheten)
 • MET-program
 • Impulskontrollprogram (RePulse)
 • Alkohol- och hälsosamtal

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats