Start / Omsorg och hjälp / Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

För att leva ett liv utan missbruk kan det behövas psykosocial behandling för att komma ifrån ett beroende. På missbruksenheten kan du få information och rådgivning. Blir det aktuellt med en ansökan får du komma i kontakt med en socialsekreterare som utreder och bedömer vilken typ av stöd du behöver.

Ibland kan det räcka med några stödsamtal för att skapa en förändring, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling.

Det kan handla om missbruk av:

 • alkohol
 • narkotika
 • läkemedel
 • spel om pengar

Riskbruk av alkohol

Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken att bli beroende ökar om man dricker ofta eller mycket alkohol. Även om man själv inte dricker alkohol så blir många människor ändå drabbade negativt av riskbrukets konsekvenser.

Den situation som många anhöriga befinner sig i leder ofta till stress, nedstämdhet, oro och ångest. I Sverige har man skattat att cirka 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol. Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av föräldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla egna problem med alkohol senare i livet.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används ofta den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

 • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

 • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle

Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017, Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, 2008, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador, Systembolaget, Alkohol under graviditet och amning.

För dig över 18 år

Om du är över 18 år och vill ha hjälp eller stöd med dina missbruks-/beroendeproblem kan du vända dig till vuxenenheten/missbruk.

Oro för en ungdom som missbrukar

Är du orolig för en ungdom i din närhet som du tror eller vet dricker för mycket eller använder droger? Då kan du som anhörig eller närstående kontakta ungdomsgruppens mottagningssekreterare per telefon, tfn 08-587 854 09.

Oro för en vuxen som missbrukar

Är du orolig för någon annan i din närhet är du välkommen att kontakta kommunen för att få råd eller stöd.

En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Vuxenenheten via kommunens växel eller till socialjouren efter kontorstid.

Hur kontaktar du oss?

För att kontakta oss, ring till växeln och be dem koppla dig till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Alla kontakter med kommunens missbruksenhet är gratis.

Vad händer när du tagit kontakt?

När du vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med dig och kartlägger dina behov av stöd. I Vallentuna använder vi en metod som kallas ASI (Addiction Severity Index) som innebär att du får svara på frågor inom sju olika livsområden:

 • Fysisk hälsa
 • Arbete och försörjning
 • Alkohol- och narkotikaanvändning
 • Kriminalitet
 • Missbruk och psykiska problem i släkten
 • Familj och umgänge
 • Psykisk hälsa

 

Utredningen är en möjlighet för dig att själv beskriva din situation och avgöra vad som är viktigast för dig att få hjälp med. Resultatet från intervjun sammanställs sedan och ni går igenom det tillsammans. Utifrån resultatet planerar ni sedan gemensamt för vilka hjälpinsatser som du behöver. Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig på socialkontoret under fem år efter avslutad kontakt, efter det förstörs alla handlingar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats