Start / Omsorg och hjälp / Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Folkhälsa kan definieras som ett mått av befolkningens samlade hälsotillstånd. Folkhälsan påverkas och bestäms i samspel av olika faktorer kring människors livsvillkor, levnadsvanor och faktorer i samhällsmiljön. En god folkhälsa innebär inte bara att hälsan genomsnittligt bör vara så god som möjligt, skillnaderna mellan sociala, geografiska, ekonomiska faktorer bland olika befolkningsgrupper bör även vara så liten som möjligt. Sveriges övergripande nationella folkhälsomål är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Vallentuna kommuns folkhälsoarbete

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att anta en folkhälsostrategi med sex fokusområden som ska prioriteras inom kommunens hälsofrämjande arbete. Kommunen ska även aktivt bidra till att uppfylla de nationella målsättningarna inom folkhälsoområdet. Vallentuna kommuns folkhälsoområden är,

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Miljöer och produkter
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor och livsmedel
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Folkhälsoarbetet ska även beakta kommunens värdegrund med fokus på engagemang, allas lika värde och utveckling samt bidra till att förverkliga kommunens vision, "med det goda små stadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats