Start / Omsorg och hjälp / Äldre / Avgifter äldreomsorg

Avgifter äldreomsorg

Har du en insats inom äldreomsorgen betalar du en avgift varje månad. Du betalar alltid avgiften i efterskott. Är du frånvarande för exempelvis en sjukhusvistelse får du avdrag. Avbokning för annan frånvaro måste ske minst fem dagar innan.

Gällande avgifter inom äldreomsorgen för 2023

Månadsavgift för hemtjänst

Från januari 2021 gäller en timtaxa för avgifter inom hemtjänsten. Timtaxan gäller för upp till 7 timmar per månad. Därefter blir det automatiskt maxtaxa. Under 2023 är den statligt beslutade maxtaxan 2 359 kronor per kalendermånad. Omvårdnadstiden beslutas utifrån dina behov, av din biståndshandläggare.

Hemtjänst, timpris

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser, t ex städning, tvätt, inköp med mera, dag, kväll och natt. Även tjänsten "Trygg hemgång" ingår.

337 kr/timme

Vid mer än 7 timmar/månad blir maxavgiften 2 359 kr/månad.

Trygghetslarm

Beviljat trygghetslarm ingår i maxtaxa utan särskild avgift. Vid start av abonnemang lånar kommunen ut en larmklocka och en larmdosa under beslutstiden. Trygghetslarm är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott.

Maxavgift/månad: 337 kr

Om en larmklocka tappas bort eller inte lämnas tillbaka vid avslut så tas en avgift ut. Avgiften ingår inte i maxtaxa.

Borttappad klocka: 1 120 kr/st

Ej återlämnad dosa: 2 500 kr/st

Månadsavgift för särskilt boende

Omvårdnad i särskilt boende: Maxavgift/månad: 2 359 kr

Månadsavgift för särskilt boende består av tre delar

  • Omvårdnadsavgift för dygnetruntomsorg. Denna avgift kan reduceras helt eller delvis beroende av vad man har för avgiftsutrymme. Du betalar aldrig mer än den statligt beslutade maxtaxan. För att avgiftsutrymmet ska kunna beräknas behöver man inkomma men en inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.
  • Måltidskostnad. Se rubriken "Måltidspriser" nedan. Denna avgift kan inte reduceras.
  • Hyra tillkommer för beviljad plats. Beträffande hyran kan man söka bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Måltidspriser

Måltidspriserna avser matdistribution inom hemtjänsten och måltider i särskilda boendeformer. Avgiften för matlåda inom hemtjänsten gäller för dig som har hemtjänst i kommunal regi.

Får du din matlåda genom en av våra privata hemtjänstutförare kan priset bli annorlunda. Det beror på ditt val av restaurang.

Nedanstående pris för matlåda gäller för matlådor från Sodexo.

Avgift för matlåda för kunder med hemtjänst

Avgift: 59 kr/matlåda

Matdistribution inom hemtjänsten, avgift för leverans

Avgiften för leverans gäller både för dig som har hemtjänst i kommunal regi och för dig som har hemtjänst i privat regi.
Avgift: 337 kr/månad (ingår i maxtaxa)

Måltider i särskilda boendeformer (Samtliga måltider alla dagar)

Avgift: 4 143 kr

Vill du byta antal dagar för matlåda/matdistribution så kontakta hemtjänsten innan månadsskiftet.

I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen.

Avdrag för matkostnaden görs endast för sjukhusvistelse eller annan planerad frånvaro.

Avgifter för kortidsvård, avlösar- och ledsagarservice samt dagverksamhet

Korttidsvård

Korttidsboende och växelvård debiteras utifrån beviljade dygn och vistelseperiod. Avgift tas ut för kost, omvårdnad samt linne/lakan. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan.

Avgift: 239 kr/närvarodygn, varav 141 kr är matkostnad och 20 kr förbrukningsavgift för linne/lakan.

Avlösarservice och ledsagarservice

Avgiftsfri

Dagverksamhet

Dagverksamhet debiteras utifrån beviljade besök och avgifts tas ut för både kost och omvårdnad. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan. Vid avbokning fem dagar innan debiteras ingen avgift.

Avgift: 99 kr/närvarodag varav 79 kr utgör matkostnad.

Bostadskostnad i särskilt boende

Hyrorna i Vallentunas särskilda boenden är hyressatta enligt Hyreslagen. De räknas inte in i den kommunala vårdavgiften. Ansökan om hjälp med dubbel boendekostnad i samband med inflytt till särskilt boende kan göras till kommunens avgiftshandläggare. Om din ansökan beviljas kan ersättning utbetalas i högst tre månader. Du hittar blanketten om dubbel boendekostnad längre ner på sidan.

Måltider

Färdiglagade måltider kan levereras till exempel inom dagverksamhet eller som matleverans inom hemtjänst. Färdiglagade måltider ingår inte i maxtaxan för hemtjänst.

Individuell prövning

Riksdagens beslut om maxtaxa innebär en individuell prövning av avgiften och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande dina insatser är. Från och med 1 januari 2023 är maxtaxan: 2 359 kr per kalendermånad.

Inkomstförfrågan

Om du lämnar in uppgifter till kommunen om dina inkomster och din boendekostnad beräknar vi ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Omsorgsavgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan. Blanketten samt kontaktuppgifter finns att hitta nedan.

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss. Sådana förändringar kan påverka vilken avgift du ska betala.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar för alla frågor som rör allmän pension. Den som har ålderspension kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker. Bostadstillägg kan beviljas i såväl vanligt boende som särskilt boende för äldre.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du ansöker enklast genom Pensionmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndigheten.se.

Självservice

Här hittar du blanketterna för att lämna uppgifter om din inkomst samt blanketten om du behöver ekonomiskt stöd för tillfällig dubbel boendekostnad. Du kan även fylla i en autogiroblankett om du vill betala månadsavgiften via autogiro.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare

Socialförvaltningen

Kontakta din avgiftshandläggare via kommunens Kontaktcenter, telefon: 08 587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats