Start / Omsorg och hjälp / Äldre / Avgifter äldreomsorg

Avgifter äldreomsorg

Har du en insats inom hemtjänsten betalar du en avgift varje månad i enlighet med hemtjänsttaxan. Du betalar alltid avgiften i efterskott. Är du frånvarande för exempelvis en sjukhusvistelse får du avdrag. Avbokning för annan frånvaro måste ske minst fem dagar innan.

Bostadskostnad i särskilt boende

Hyrorna i Vallentunas särskilda boenden är hyressatta enligt Hyreslagen och räknas inte in i den kommunala vårdavgiften. Ansökan om hjälp med dubbel boendekostnad i samband med inflytt till särskilt boende kan göras till kommunens avgiftshandläggare. Om ansökan beviljas kan ersättning utbetalas i högst tre månader. Blanketten samt kontaktuppgifter finns att hitta nedan.

Måltider

Färdiglagade måltider kan levereras till exempel inom dagverksamhet eller som matleverans inom hemtjänst. Färdiglagade måltider ingår inte i maxtaxan för hemtjänst.

Individuell prövning

Riksdagens beslut om maxtaxa innebär en individuell prövning av avgiften och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande dina insatser är. Maxtaxan är från och med 1 januari 2022 2 170 kr per kalendermånad.

Inkomstförfrågan

Om du lämnar in uppgifter till kommunen om dina inkomster och din boendekostnad beräknar vi ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Omsorgsavgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan. Blanketten samt kontaktuppgifter finns att hitta nedan.

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss sådana förändringar som kan påverka avgiften.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar för alla frågor som rör allmän pension. Den som har ålderspension kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker. Bostadstillägg kan beviljas i såväl vanligt boende som särskilt boende för äldre.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du ansöker enklast genom Pensionmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndigheten.se.

Avgifter inom äldreomsorg

Hemtjänst, timpris

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser, t ex städning, tvätt, inköp med mera, dag, kväll och natt. Även tjänsten "Trygg hemgång" ingår. 

Omvårdnadstiden beslutas utifrån dina behov, av din biståndshandläggare.

310 kr/timme

Vid mer än 7 timmar/månad blir maxavgiften 2 170 kr/månad.

Trygghetslarm

Beviljat trygghetslarm ingår i maxtaxa utan särskild avgift. Vid start av abonnemang lånar kommunen ut en larmklocka och en larmdosa under beslutstiden. Trygghetslarm är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott.

Maxavgift/månad: 310 kr

Om en larmklocka tappas bort eller inte lämnas tillbaka vid avslut så tas en avgift ut. Avgiften ingår inte i maxtaxa.

Borttappad klocka: 1 000 kr/st

Ej återlämnad dosa: 2 500 kr/st

Särskilt boende

Omvårdnad i särskilt boende.

Maxavgift/månad: 2 170 kr

Avgifter för kortidsvård, avlösar- och ledsagarservice samt dagverksamhet

  • Korttidsvård

Korttidsboende och växelvård debiteras utifrån beviljade dygn och vistelseperiod. Avgift tas ut för kost, omvårdnad samt linne/lakan. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan.

Avgift: 229 kr/närvarodygn, varav 138 kr är matkostnad och 20 kr förbrukningsavgift för linne/lakan.

  • Avlösarservice och ledsagarservice

Avgiftsfri.

  • Dagverksamhet

Dagverksamhet debiteras utifrån beviljade besök och avgifts tas ut för både kost och omvårdnad. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan. Vid avbokning fem dagar innan debiteras ingen avgift.

Avgift: 95 kr/närvarodag varav 77 kr utgör matkostnad.

Måltidspriser

Måltidspriserna avser matdistribution inom hemtjänsten och måltider i särskilda boendeformer.

  • Avgift för matlåda för kunder med hemtjänst

Avgift: 59 kr/matlåda

  • Matdistribution inom hemtjänsten, avgift för leverans

Avgift: 305 kr/månad (ingår i maxtaxa)

  • Måltider i särskilda boendeformer (Samtliga måltider alla dagar)

Avgift: 4 134 kr

Vill du byta antal dagar för matlåda/matdistribution så kontakta hemtjänsten innan månadsskiftet.

I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen.

Avdrag för matkostnaden görs endast för sjukhusvistelse eller annan planerad frånvaro.

Månadsavgift för särskilt boende består av tre delar:

  • Omvårdnadsavgift för dygnetruntomsorg. Denna avgift kan reduceras helt eller delvis beroende av vad man har för avgiftsutrymme. Du betalar aldrig mer än den statligt beslutade maxtaxan. För att avgiftsutrymmet ska kunna beräknas behöver man inkomma men en inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.
  • Måltidskostnad enligt ovan. Denna avgift kan inte reduceras.
  • Hyra tillkommer för beviljad plats. Beträffande hyran kan man söka bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Självservice

Här hittar du blanketterna för att lämna uppgifter om din inkomst samt blanketten om du behöver ekonomiskt stöd för tillfällig dubbel boendekostnad. Du kan även fylla i en autogiroblankett om du vill betala månadsavgiften via autogiro.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare

Socialförvaltningen

Kontakta din avgiftshandläggare via kommunens Kontaktcenter, telefon: 08 587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats