Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Trygghetsfrämjande arbete

Trygghetsfrämjande arbete

Kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samordnas, planeras och följs upp i forumet Tryggare Vallentuna.

Tryggare Vallentuna

Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av en ledningsgrupp, en strategisk grupp samt en nätverksgrupp. Ledningsgruppen, som även är kommunens lokala brottsförebyggande råd, formulerar målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande arbetet i samverkan. De planerar även organisationsspecifika aktiviteter som följs upp av respektive ansvarig förvaltning.

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna är mötes- och samordningsforum med representanter från alla kommunens förvaltningar samt polis och räddningstjänst. Även verksamheter från civilsamhället som Svenska kyrkan och fastighetsbolag deltar vid tillfällen. Nätverksgruppen träffas veckovis med syfte att stimulera, stödja och samordna det trygghetsfrämjande arbetet.

Handlingsplan

Handlingsplanen Tryggare Vallentuna 2023-2024 är en del av samverkansöverenskommelse som finns mellan Vallentuna kommun och Lokalpolisområde Södra Roslagen med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i Vallentuna. Handlingsplanen är utformad med fokusområden för att kunna utveckla och skapa samordning kring det övergripande preventionsarbetet vilket omfattar det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning tobak och tobak (ANDTS), brott och våld samt det främjande arbetet med psykisk hälsa och trygga, säkra och attraktiva miljöer.

Fokusområden för 2023-2024 är

  • Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
  • Främja goda och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar
  • Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa
  • Förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • Förebygga uppkomsten av brott och våld
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats