Äldreboende

Den som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov över dygnets alla tider kan ansöka om plats i ett särskilt boende. På ett särskilt boende har du tillgång till personal och omsorg dygnet runt. Du får stimulans genom aktiviteter och kontakt med de andra som bor på boendet.

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att de som bor i kommunens särskilda boendeformer får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

I Vallentuna kommun finns två kommunala äldreboenden och tre äldreboenden i privat regi. Samtliga boenden, privata som kommunala, ingår i samma kösystem. Det råder inte kundval på särskilt boende för äldre.

Frågor och svar om garantier och ansökan

Hur ansöker du om plats?

Om du vill ansöka om plats på ett äldreboende tar du kontakt med en biståndshandläggare som nås via kommunens kontaktcenter. Av biståndshandläggaren får du information om hur du ansöker om insatsen, vilka kriterier kommunen tittar på inför beslut samt annan viktig information du behöver känna till inför ansökan. Du når kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00.

Vad innebär parboendegaranti?

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen innebär att makar och sambor som varaktigt levt tillsammans, under vissa förutsättningar, har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den ene har rätt till bistånd i form av vård- och omsorgsboende. Parbogarantin omfattar personer som är 65 år eller äldre.

Den medflyttande benämns som medboende och omfattas inte av biståndsbeslutet. Ett beslut om medboende innebär inte att den medflyttande har rätt till några insatser, i de fall den medboende behöver insatser behöver han/hon ansöka om bistånd.

Om du vill ha mer information kring parboende kontaktar du din biståndshandläggare via kontaktcentret.

Hur arbetar Vallentuna med värdighetsgarantier?

I Vallentuna kommun finns värdighetsgarantier inom biståndshandläggning. Genom värdighetsgarantier vill Vallentuna kommun förtydliga vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Du får ökade möjligheter att påverka och bestämma över din egen tillvaro, att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

  • Vad du kan förvänta dig
  • Du blir informerad muntligt och skriftligt om vilket stöd/vilken hjälp kommunen kan erbjuda.
  • Dina uttalade behov och önskemål beaktas i den utredning som ligger till grund för beslut om stöd och hjälp. 
  • Den personal som besöker dig bär en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med en fotolegitimation.

Synpunkter och klagomål

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss:

  • via telefon
  • genom att skicka e-post
  • genom att sända oss ett brev
  • genom att fylla i vår blankett för synpunkter och klagomål.

Kontakta gärna någon av personalen som hjälper dig att förmedla dina synpunkter. När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att kontakta dig, dock senast inom 14 dagar.

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan. Här hittar du även en länk till Pensionsmyndigheten där du kan göra en preliminär uträkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. 

Kontaktuppgifter Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats