SSPF

SSPF är en frivillig, kostnadsfri och förebyggande samverkansform mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid där det finns risk för att ett barn/ungdom kan utveckla en kriminell livsstil och/eller användande av droger. Arbetet kräver därför ett samtycke från vårdnadshavarna/barnet (över 14 år) kring att sekretessen mellan de olika medverkande aktörerna bryts avseende barnet/ungdomen."

Syftet med SSPF 

Syftet är att förhindra och förebygga att Vallentunas barn och unga utvecklar en kriminell livsstil och/eller använder droger. Detta genom tidiga och kommungemensamma insatser mellan skolförvaltning, socialförvaltning, fritidsförvaltning och polismyndighet. Fokus i insatsen är att förstärka det som är positivt och som fungerar bra kring individen.

Målgrupp/Vem kan få stöd?

Målgruppen är barn mellan 9-16 år (åk 4-9) som är folkbokförda i Vallentuna kommun och som uppvisar något av följande riskbeteenden:
- Skolsociala problem i form av att inte delta i undervisningen eller har ogiltig frånvaro såsom skolk (vid annan form av skolfrånvaro kan stöd sökas genom skolsocionomer eller socialsekreterare)

- Normbrytande beteende gentemot andra barn eller vuxna såsom hög aggressivitet men även annat beteende som väcker uppmärksamhet eller oro hos omgivningen såsom att bryta mot regler, klottra, skadegörelse och förseelser.

- Har begått brott eller befinner sig i riskfyllda miljöer där kriminalitet kan förekomma (umgås med andra som har begått brott) alternativt att barnet har en liberal syn på brottslighet.

- Har tagit droger eller har ett umgänge där droger förekommer och/eller har en drogliberal syn.

- Det finns en oro kring vad barnet ägnar sig åt på fritiden, exempelvis är på olämpliga platser vid olämpliga tider eller brist på meningsfull fritid.

Hur går det till? 

För att få stöd genom SSPF så behöver antingen en vårdnadshavare, barnet själv eller någon vuxen från samverkansparterna (exempelvis personal från skola, fritidsgårdar, fältassistenter eller polis) ta kontakt med SSPF-koordinatorn för rådfrågning (se kontaktuppgifter längre ner).

Därefter kontaktar initiativtagaren familjen och bjuder in till ett första gemensamt informationsmöte med koordinatorn och familjen för att prata igenom det som bekymrar. Detta i syfte att se hur vi kan hjälpas åt för att förstärka det som fungerar bra. Vid behov kan koordinatorn inhämta samtycke till nätverksmöte med viktiga vuxna kring barnet där exempelvis representanter från de olika verksamheterna kan delta tillsammans med barnet och vårdnadshavare.

SSPF-koordinatorn fungerar som stöd för familjen och verksamheterna mellan möten och leder nätverksmötet kring denna samverkan. Koordinatorn kan även hjälpa familjen att få kontakt med andra stödfunktioner inom kommunen samt erbjuda en kortare kontakt av stödjande eller motiverande samtal.

Att bryta sekretessen, vad betyder det? 

Sekretessen kring ett barn kan brytas genom samtycke från dess vårdnadshavare och om barnet är över 14 år behöver barnet ofta själv också samtycka till detta.

Att sekretessen bryts eller hävs innebär att verksamheterna kan kontakta varandra och familjen när barnet är i behov av stöd. När det är många vuxna från flera olika verksamheter är det extra viktigt med samordning för barnets bästa. Genom att tidigt upptäcka och ta tag i problematiken kan vi alla med gemensamma resurser fånga upp och stoppa en negativ utveckling. Vi kan öppet samtala om hur vi tillsammans kan ge barnet och familjen bästa möjliga stöd. Informationen vi delar handlar om barnets ageranden och beteenden och inte om er som familj.

Ett samtycke kan närsomhelst tas tillbaka, vilket då innebär att ingen utan vårdnadshavarnas tillstånd kan diskutera barnet utanför den egna verksamheten.

Inleds utredning av socialtjänst eller polis om jag samtycker till SSPF? 

Nej, att ni samtycker till att socialtjänst, skola, polis och fritid informerar varandra innebär inte att man blir utredd någonstans. Arbetet inom SSPF ska ses som en tidig insats och ett tidigt agerande från vuxna inom socialtjänst, skola, polis och fritid. Behövs vidare stöd och insatser kommer ni att informeras om hur man kan söka dessa. Om någon av parterna får hög/kraftig oro kring ert barn är de skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan enligt 14 kapitlet 1§ socialtjänstlagen, detta oavsett om det inträffar under pågående SSPF samarbete eller inte.

Kontaktuppgifter för rådgivning

För vårdnadshavare och samverkanspartner:

Kontakta kommunens SSPF koordinator på e-post:
Mattias.friberg@vallentuna.se

Du kan även kontakta kommunens Kontaktcenter: 
08 587 850 00 eller kommun@vallentuna.se

För vårdnadshavare:
Du kan även fylla i intresseanmälan nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats