Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Tryggheten i Vallentuna

Tryggheten i Vallentuna

Säkerhet och trygghet är ett prioriterar område i Vallentuna kommun. Vårt mål är att alla som bor och verkar i kommunen ska känna sig trygga och inte utsättas för brott.

Vi arbetar aktivt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i samverkan såväl inom kommunens verksamheter och andra myndigheter som med invånare, näringsliv och andra externa organisationer

Den senaste tiden har nyheterna handlat mycket om kriminella gäng och våld. Här kan du läsa om det arbete som görs av och i kommunen för att tryggheten ska vara god i Vallentuna.

Förebyggande åtgärder

Ett av de bästa sätten att hantera risker och skapa trygghet är att jobba förebyggande.

Tryggare Vallentuna

Vi har under lång tid haft en samverkansplattform som kallas Tryggare Vallentuna och som varje år tar fram en handlingsplan och målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande arbetet.

Läs mer om Tryggare Vallentuna och se handlingsplan för 2023-2024.

Brottsförebyggande rådet

Vi har även ett brottsförebyggande råd som utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna och har som uppgift att inventera problem och resurser, initiera och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder.

Läs mer om Brottsförebyggande rådet.

Nattvandringar

En ökad närvaro av trygga vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra ungas närmiljö. Kommunens fältgrupp går tillsammans med engagerade invånare på kvällar och nätter.

Läs mer om nattvandring och hur du kan engagera dig.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar gör vi för att identifiera platser som upplevs otrygga och om vi kan göra förbättringar i den offentliga miljön. Under vandringen tittar vi på bland annat skötseln av utemiljön, belysning och trafiksäkerhet.

Upplysning och utbildning

Att informera och utbilda om risker och säkerhetsåtgärder är avgörande för att skapa en känsla av trygghet.

Tryggare Vallentunadagen

Varje år har vi bland annat Tryggare Vallentunadagen, ett tillfälle där vi samlas för att prata med invånare om säkerhet, beredskap och trygghet. På plats finns även polis, räddningstjänst och andra aktörer som är inriktade på säkerhet.

Utbildning- och övningsplan

Varje mandatperiod görs en utbildnings- och övningsplan med syftet att förbättra kommunens förmåga att hantera viktiga samhällsfunktioner och minimera skador vid oönskade händelser. 

Det kan handla om allt från utbildningar och övningar för våra förtroendevalda politiker rörande Totalförsvaret till lokala övningar inom exempelvis skola rörande PDV (Pågående dödligt våld).

Samarbeten och samhällsengagemang

Att arbeta tillsammans med andra aktörer i samhället är en central del av att främja trygghet i oroliga tider. Samarbete kan hjälpa till att samordna insatser, dela resurser och utveckla effektiva strategier för att hantera olika typer av risker.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR)

Vallentuna kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Samverkan syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer.

Läs mer om SSR.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG är en ideell organisation som kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas vid en extraordinär händelse.

Läs mer om FRG.

Grannsamverkan

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras.

Läs mer om grannsamverkan.

Stödinsatser

Stöd till barn

Den här sidan är till för dig som är ung och mår dåligt. Den är också till för dig som har någon i din närhet som du oroar dig för. Oavsett om det handlar om dig själv eller någon du bryr dig om vill vi se till att du får rätt stöd eller hjälp.

Läs mer om Stöd till barn.

Stöd till dig som förälder

Att vara förälder kan vara helt fantastiskt, men det kan också vara utmanande ibland. Här kan du som är förälder i Vallentuna ta del av vilket stöd du kan få i ditt föräldraskap. Du kan också få möjlighet att träffa andra föräldrar som befinner sig i samma situation som du.

Läs mer om Stöd till dig som förälder.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som är boende i Vallentuna kommun, eller som har en närstående boende i kommunen. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa/sjukdom, långvarig somatisk sjukdom eller en funktionsvariation. Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Läs mer om Anhörigstöd.

SSPF

SSPF är en frivillig, kostnadsfri och förebyggande samverkansform mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid där det finns risk för att ett barn/ungdom kan utveckla en kriminell livsstil och/eller användande av droger.

Läs mer om SSPF.

Våld och hot

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om att en person nära dig utsätter dig för hot, övergrepp, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse av dina tillhörigheter, hedersrelaterat våld, isolering och kontroll av vad du gör och vem du umgås med.

Läs mer om Våld och hot.

Avhopparverksamhet

Om du behöver stöd att lämna nätverk som du ingår i men inte klarar av att göra det själv finns det stöd att få. Du kan ansöka om stöd hos kommunens avhopparverksamhet på myndighetsavdelningen där kan du få individuellt anpassat stöd utifrån din unika situation. Du får träffa en handläggare som tillsammans med dig utreder vilket stöd och vilka insatser som just du är i behov av. För att komma i kontakt med myndighetsavdelningen ringer du kommunens kontaktcenter på 08-587 85 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats