Ansökan om att slutföra utbildningen

Om en elev slutför årskurs nio när skolplikten upphör, utan att ha nått de kunskapskrav som minst ska uppnås vid utgången av den högsta årskursen, har eleven rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Detta innebär dock inte att skolplikten förlängs.

En elev i grundskolan, anpassad grundskola eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskolan, anpassad grundskola eller specialskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform (Skollagen 7 kap. 15-16 §§).

Ansvarig för beslut är rektor för elev i kommunal skola i Vallentuna och utbildningschef för elev i fristående eller utomkommunal skola.

Till grund för bedömningen ligger en beskrivning av hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive ämne.

Bilagor som ska bifogas ansökan:

  • Slutbetyg (grundskola)
  • Pedagogisk bedömning (anpassad grundskola)
  • Underskrivet yttrande från rektor på sökande skola

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Blanketten skickas/lämnas till:

Rektor alternativt barn- och ungdomsförvaltningen
Box 29
186 21 Vallentuna

Självservice

Här hittar du blankett för att ansöka om att slutföra utbildningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats