Ansök om ledighet

I grundskolan råder skolplikt och det innebär att eleven ska vara i skolan under läsårets alla dagar. När en elev önskar ledigt utanför loven måste vårdnadshavarna ansöka om detta till skolan.

Enligt skollagen (2010:800) 7 kap. 18 § får en elev i grundskolan "beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter". Ledighet upp till tre skoldagar per läsår beviljas av mentor/klasslärare.

För längre ledighet krävs synnerliga skäl för att ledigheten ska beviljas. Bedömningen görs utifrån bland annat ledighetens längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledighet är för eleven. I de fall ledigheten är så lång att rektor bedömer att den skulle leda till svårigheter att ta igen den förlorade undervisningen kan en ansökan göras om fullgörande av skolplikt på annat sätt.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Vårdnadshavare ansvarar tillsammans med sitt barn för att förlorade undervisningsmoment tas igen före och/eller efter beviljad ledighet.

Ansökan ska inkomma senast två veckor före önskad ledighet.

Självservice

Här kan du ansöka om ledighet via vår e-tjänst eller via blankett. För att logga in i vår e-tjänst behöver du en e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats