Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Skolplikt och skolfrånvaro / Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer om barnens rätt till skolgång- skolpliktsbevakning och skolfrånvaro är samtliga grund- och grundsärskolor, både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera hög frånvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen till barn- och ungdomsförvaltningen.

Information om nya rutiner för skolpliktsbevakning för elever folkbokförda i Vallentuna

Bakgrund
Den 10 november antog barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun nya riktlinjer för skolpliktsbevakning (§ 94).

Parallellt med framtagande av de nya riktlinjerna har barn- och ungdomsförvaltningen gjort en översyn av rutiner kopplade till skolpliktsbevakning och närvarofrämjande insatser, dels för att stärka det arbetet, dels för att skapa ökade förutsättningar för likabehandling. Översynen omfattar både kommungemensamma rutiner, riktade till kommunens egna grundskolor och rutiner för grundskolor med fristående huvudmän, med elever som är folkbokförda i Vallentuna.

Förändringarna innebär att Vallentuna kommun på ett bättre sätt kan hantera och följa upp uppgifter om utredning av problematisk frånvaro för kommunens elever i egna skolor samt på fristående skolor. Uppgifterna blir även fortsättningsvis en del i kommuns arbete med att säkerställa att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Vallentuna får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Hur påverkas fristående huvudman?
Arbetet med nya rutiner har bland annat resulterat i en digitalisering i systemet DF Respons. Förändringen innebär en förenklad rutin för fristående huvudman att lämna uppgift om att rektor har fattat beslut om att inleda en utredning om frånvaro enligt 7 kap. 19 a § skollagen (7 kap. 22 § st. 2 skollagen). Vad gäller uppgift om att en elev som är folkbokförd i Vallentuna börjar eller slutar hos er kan även fortsättningsvis meddelas barn- och ungdomsförvaltningen via e-post eller telefon.

Från när gäller den nya rutinen?
Den nya rutinen gäller från och med vårterminen 2021. Uppgifter som tidigare lämnats via blankett lämnas istället via en länk på vallentuna.se. Där kommer också finnas mer information.

Hantering av uppgifter
De elevuppgifter som ni registrerar i DF Respons kommer endast vara synliga för behöriga handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen och då inom ramen för skolpliktsbevakning och säkerställande av elevens rätt till utbildning. Det skapas ingen elevakt för eleven i systemet. Uppföljning av skolfrånvaro kan ske dels på individnivå, dels på aggregerad nivå. Detsamma gäller förvaltningens rapportering till barn- och ungdomsnämndens individutskott. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande sekretessbestämmelser.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på kommun@vallentuna.se

Självservice

Här hittar du riktlinjer om barns rätt till utbildning- skolplikt och skolfrånvaro samt lämnar uppgift om inledd utredning av en elevs frånvaro.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats