Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Skolplikt, närvaroplikt och skolfrånvaro / Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer om barns rätt till skolgång-, skolpliktsbevakning och skolfrånvaro är samtliga grundskolor och anpassade grundskolor både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera oroande skolfrånvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen, till barn- och ungdomsförvaltningen. Detsamma gäller för de elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och går i kommunal eller fristående gymnasieskola. 

Information om rutiner för skolpliktsbevakning för elever folkbokförda i Vallentuna

Bakgrund

Den 10 november 2020 antog barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun nya riktlinjer för skolpliktsbevakning (§ 94).

Parallellt med framtagandet av dessa riktlinjer har barn- och ungdomsförvaltningen gjort en översyn av rutiner kopplade till skolpliktsbevakning och närvarofrämjande insatser, detta för att stärka det arbetet och för att skapa ökade förutsättningar för likabehandling. Översynen omfattar både kommungemensamma rutiner, riktade till kommunens egna grundskolor och rutiner för grundskolor med fristående huvudmän, med elever som är folkbokförda i Vallentuna.

Förändringarna innebär att Vallentuna kommun på ett bättre sätt kan hantera och följa upp uppgifter om utredning av problematisk skolfrånvaro för kommunens elever i egna skolor samt på fristående skolor. Uppgifterna blir även fortsättningsvis en del i kommunens arbete med att säkerställa att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Vallentuna får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Enligt skollagen kap. 15, 15 – 16 §§, gäller för de elever som börjar eller slutar i en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, att huvudmannen snarast ska meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.

Hur påverkas fristående huvudman?

Digitaliseringen via systemet DF Respons innebär en förenklad rutin för fristående huvudman att lämna uppgift om att rektor har fattat beslut om att inleda en utredning om frånvaro enligt 7 kap. 19 a § skollagen (7 kap. 22 § st. 2 skollagen) och för gymnasieskolan kap. 15, 15 – 16 §§.

Vad gäller uppgift om att en elev som är folkbokförd i Vallentuna börjar eller slutar hos privat huvudman kan detta även fortsättningsvis meddelas barn- och ungdomsförvaltningen via e-post eller telefon.

Från när gäller den nya rutinen?

Rutinen gäller från och med vårterminen 2021. Uppgifter som tidigare lämnats via blankett lämnas istället via en länk till det digitala systemet DF Respons, på vallentuna.se.

Hantering av uppgifter

De elevuppgifter som registreras i DF Respons kommer endast vara synliga för behöriga handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen och då inom ramen för skolpliktsbevakning och säkerställande av elevens rätt till utbildning. Det skapas ingen elevakt för eleven i systemet. Uppföljning av skolfrånvaro kan ske dels på individnivå, dels på aggregerad nivå. Detsamma gäller förvaltningens rapportering till barn- och ungdomsnämndens individutskott. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande sekretessbestämmelser.

Lämna uppgift om elevs frånvaro

Här kan du lämna uppgifter om inledd utredning av en elevs frånvaro.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats