Fullgörande av skolplikt på annat sätt samt skolpliktens upphörande

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap. 23 § skollagen). Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta gäller under förutsättning att skolplikten inte har upphört på grund av permanent flytt utomlands eller vistelse utomlands som Vallentuna kommun bedömer som varaktig.

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. Under tiden kommer Vallentuna kommun kontinuerligt att följa upp barnets alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

Skäl för fullgörande av skolplikt på annat sätt

För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds i till exempel grundskolan
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • att det finns synnerliga skäl.

De skolformer som kan beviljas är svenska utlandsskolor under Skolinspektionens tillsyn och distansundervisning hos sådan huvudman som slutit avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning. Andra skolformer än dessa kan i undantagsfall godkännas om det kan visas att skolan står under Skolinspektionen eller bedriver verksamhet som motsvarar det svenska utbildningssystemet och det går att ha insyn i verksamheten.

Finansiering av skolgången utomlands

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att Vallentuna kommuns ansvar för att finansiera utbildningen helt upphör och det är därför inte möjligt att flytta med skolpeng utomlands. Om skolgången utomlands beror på vårdnadshavares arbete i utlandet vid en svensk myndighet eller organisation, internationell organisation, studier eller forskning, kulturarbete som huvudsaklig försörjning, vid företag i vissa fall eller vid verksamhet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället finns det möjlighet att söka och få statsbidrag. Information och ansökningshandlingar finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sker på blanketten "Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt" nedan.

Information som ska bifogas till ansökan:

Skälen för fullgörande av skolplikt på annat sätt och tidsperiod för utlandsvistelsen.Hur den alternativa skolgången kommer att ge eleven kunskaper och färdigheter samt hur den i övrigt kommer att uppfylla grundskolans allmänna mål.Hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala träning.Hur behovet av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses.Vilken tidsperiod ansökan gäller.

Blanketten skickas/lämnas till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
Box 29
186 21 Vallentuna

Skolpliktens upphörande

Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i landet.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Vallentuna kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Vallentuna kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering.

Anmälan om skolpliktens upphörande görs på blanketten "Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands" nedan.

Beslut och överklagande

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Vallentuna kommun och får bara avse en period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Eleven omfattas inte av någon försäkring från Vallentuna kommun under utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna uppmanas att se till att eleven är försäkrad.

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol. Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol.

Genvägar utlandsvistelse och skolplikt

Här hittar du riktlinjer och e-tjänster för ansökan. Vill du ansöka via blankett vänligen kontakta kommunens kontaktcenter. Du kan även läsa mer på Skolverkets webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats