Om skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands och fullgörande av skolplikt på annat sätt

Vallentuna kommun (barn- och ungdomsnämnden) är huvudman för Vallentuna kommuns kommunala skolor. Barn som är bosatta i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Denna rätt är inte bara förankrad i skollagen (2010:800), utan även i svensk grundlag (2 kap. 18 § regeringsformen och 7 kap. 20–22 §§ skollagen.) Rätten till utbildning innebär också skolplikt, vilket innebär att barnet måste närvara i skolan och delta i skolans verksamhet. För att vara frånvarande från skolan krävs ett giltigt skäl, som beviljad ledighet eller sjukdom. Skolplikten börjar det år barnet fyller sex år och varar till vårterminens slut det tionde året därefter, vilket för de flesta elever innebär när de avslutar nionde klass. Det övergripande ansvaret för att barnet kommer till skolan vilar på barnets vårdnadshavare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats