Skolpliktens upphörande

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands

Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i landet.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Vallentuna kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Vallentuna kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering.

Anmälan om skolpliktens upphörande görs på blanketten "Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands" nedan.

Hemkommunen har alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i kommunen.

Därför är det nödvändigt för hemkommunen att veta hur länge utlandsvistelsen ska vara. Information om barnets tid i utlandet kan komma att delges Skatteverket och Försäkringskassan för kännedom.

För att Vallentuna kommun ska kunna bedöma om eleven anses varaktigt vistandes utomlands, och skolplikten ska upphöra, behöver vårdnadshavarna i sin anmälan bifoga:

• Intyg på skolplacering i utlandet.
• Hyresavtal/bostadskontrakt.
• I vissa fall även anställningskontrakt för vårdnadshavare i utlandet.
• Övrigt som styrker att eleven bor utomlands en längre tid.

Anmälan till andra myndigheter vid vistelse som sträcker sig under minst en sex månaders period

Om familjen ska vistas utomlands en längre period än minst sex månader, behöver ni anmäla detta till Försäkringskassan då rätten till barnbidrag och föräldrapenning kan påverkas:

Läs mer på Försäkringskassan webbplats

Anmälan till andra myndigheter vid vistelse som sträcker sig under minst en tolv månaders period

Om familjen ska vistas utomlands en längre period än minst 1 år, ska en anmälan göras till Skatteverket senast en vecka innan avresa:

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Om en ansökan om upphörande av skolplikt eller nödvändiga intyg saknas, eller om det är svårt att etablera kontakt med vårdnadshavaren, kan Vallentuna kommun vidta åtgärder genom att göra en anmälan till Försäkringskassan och/eller Skatteverket. Om Vallentuna kommun inte får någon kontakt med vårdnadshavarna och det inte går att fastställa var eleven befinner sig kan även en orosanmälan till socialförvaltningen initieras.

Beslut och överklagande

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Vallentuna kommun och får bara avse en period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Eleven omfattas inte av någon försäkring från Vallentuna kommun under utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna uppmanas att se till att eleven är försäkrad.

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol. Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol.

Självservice

Här kan du ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt via e-tjänsten 'Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats