Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningens verksamhet är mångfacetterad och vänder sig till alla i kommunen. Under parollen "en meningsfull fritid för kommunens invånare" sköter vi bland annat idrottsplatser, fritidsgårdar, ishallar, motionsspår, gymnastiksalar, utegym och skatehall. Vi ser ungdomar som kommunens starkaste tillgång och på olika sätt samverkar vi kring att föra in ungdomsperspektivet i kommunens verksamheter. 

Kommunens rika föreningsliv är en viktig resurs för ett levande Vallentuna och vi verkar för att kommuninvånarnas fritid utvecklas genom och tillsammans med våra föreningar.

Petri Peltonen är förvaltningschef.

Sidan kommer att kompletteras med information om vem på Fritidsförvaltningen du lämpligast kontaktar i ditt ärende. Du kan också vända dig till vårt Kontaktcenter som gärna hjälper dig att komma fram till rätt person.

Beskrivning av nya roller på fritidsförvaltningen efter omorganisationen

Förenings- och lokalsamordnare

Erik Lundqvist arbetar bland annat med säsongsbokningar av våra anläggningar och lokaler samt frågor som rör föreningsbidrag.

Förvaltningsadministratör

Carola Söderman arbetar i huvudsak med ekonomiadministration för både kultur- och fritidsförvaltningarna. Vid frågor om kommunens båtplatser och handläggning av lotteritillstånd så är det fortfarande Carola som du vänder dig till.

Idrott- och ungdomsstrateg

Annika Wegnebring driver och stödjer utvecklingen inom idrotts- och folkhälsoområdet samt inom området ungas inflytande och egna organisering. Hon samordnar även förvaltningens arbete med att implementera barnkonventionen.

Lokalstrateg

Josef Rosengren samordnar kultur- och fritidsförvaltningarnas strategiska lokal- och anläggningsplanering. Det innebär bland annat bevakning av lokalbestånd, kopplat till verksamheternas behov samt avveckling och anskaffning av lokaler på såväl kort som lång sikt.

Tillgänglighetsstrateg

Ida-Maria Hallberg driver arbetet med Mänskliga Rättigheter, MR, för att alla kommuninvånare ska ha lika rättigheter och möjligheter till Vallentunas kultur och fritidsutbud. Hon arbetar för att motverka diskriminering i förhållande till de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Särskilt fokus ligger på diskrimineringsgrunden, personer med funktionsnedsättning.

Utvecklingsledare

Mir Grebäck von Melen driver förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och utredningar. Bland annat kommer Mir att utveckla förvaltningens arbete med brukarundersökningar och medborgardialoger samt fortsätta att utveckla och samordna förvaltningens arbete med friluftsliv.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats