Kommunfullmäktige 8 juni 2020

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Avsägelser och fyllnadsval 2020
 5. Valärende - fyra stycken nämndemän till Attunda tingsrätt mandatperioden 2020-2023
 6. Val av ombud och ersättande ombud till bolagen Inera AB, SKL Kommentus AB och Stockholmsregionens Försäkring AB
 7. Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 8. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2
 9. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3
 10. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4
 11. Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 12. Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2019
 13. Revisionsrapporter 2019
 14. Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 15. Revidering av avfallstaxa
 16. Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 17. Revidering av kulturskolans avgifter
 18. Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029
 19. Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31 – antagande
 20. Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan S790917 - antagande
 21. Miljöredovisning 2019
 22. Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 23. Strategi för internationalisering
 24. Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 25. Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
 26. Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente
 27. Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 28. Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
 29. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats