Kommunfullmäktige 3 juni 2024

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2024. 

Webb-TV

Föredragningslista

 

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om otrygga anställningsvillkor 
 10. Svar på interpellation (MP) om Kristineberg etapp 1 och miljöprogrammet 
 11. Svar på interpellation (S) om rättssäker handläggning av serveringstillstånd 
 12. Svar på interpellation (V) om Vallentunas dricksvattenkvalitet 
 13. Bostadsbyggnadsprognos 2024-2033 
 14. Kommunplan 2025-2027 
 15. Borgensansökan för utökad checkkredit i Roslagsvatten AB 
 16. Tilläggsavtal 2 till överenskommelse avseende förskottering av finansiering och
 17. medfinansiering för Roslagsbanan till City 
 18. Hemställan om investeringsmedel samt genomförandebeslut för Lindholmsvägen
 19. ÅVS-åtgärder 
 20. Planeringsstrategi 
 21. Miljöredovisning 2023 
 22. Revidering av utbildningsnämndens reglemente 
 23. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente 
 24. Sammanträdesplan KSAU-KS-KF 2025 
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats