Kommunfullmäktige 13 november 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på Interpellation (S) om mensskydd
 10. Svar på interpellation (S) om att öka deltagandet i förskolan
 11. Svar på interpellation (V) om städdag och om verkställande av fullmäktiges beslut
 12. Revisionsrapporter 2023
 13. Revisionens äskande av budgetanslag 2024
 14. Delårsrapport januari-augusti 2023, Vallentuna kommun
 15. Skolpeng från och med 1 januari 2024
 16. Kommunal borgen Vallentunavatten 68,9 mnkr
 17. Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen
 18. Förslag till periodmål 2024-2026 i Avfallsplan 2021-2032
 19. Motion (V) om att kommunen ska se över sin beslutsprocess
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats