Kommunfullmäktige 4 september 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 4 september 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om oroväckande patientberättelser
 10. Svar på interpellation (S) om resurser för stöd till kommunala skolor för barn med särskilda behov
 11. Svar på interpellation (S) om utveckling av Vallentuna Gymnasium
 12. Svar på interpellation (V) om kommunens policy mot mobbning och kränkningar i skolan
 13. Svar på interpellation (V) vidareutveckling av Snapptunafältet
 14. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2022
 15. Tertialrapport januari – april 2023, Vallentuna kommun
 16. Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2022
 17. Revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter 
 18. Styrdokumentet Strategi för kommunens kvalitetsarbete upphör 
 19. Beslut att taltidningspolicy utgår
 20. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
 21. Svar på motion (S) om att införa extravuxen
 22. Svar på motion (V) om ändrad arbetsordning för fullmäktige
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats