Kommunfullmäktige 7 december 2020

Här hittar du webbsändningen och föredragninslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Avsägelser och fyllnadsval 2020
 8. Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna mandatperiod
 9. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden
 10. Val av krisledningsnämnd för denna mandatperiod
 11. Val av ordförande för krisledningsnämnden
 12. Val av 1:e vice ordförande för krisledningsnämnden
 13. Val av 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden
 14. Svar på interpellation (S) om skolbibliotek
 15. Revisionsrapporter 2020
 16. 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 17. Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
 18. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 19. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 20. Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 21. Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 22. Avgifter för socialnämnden 2021
 23. Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 24. Revidering av policy för inköp och upphandling
 25. Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 26. Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 27. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 28. Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021-2022
 29. Integrationspolicy för mottagande och etablering
 30. Redovisning av obesvarade motioner 2020
 31. Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 32. Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 33. Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 34. Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 35. Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 36. Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 37. Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 38. Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 39. Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats