Kommunfullmäktige 14 november 2022

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2022. 

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2026
 5. Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026
 6. Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026
 7. Inlämnande av motioner
 8. Inlämnande av interpellationer
 9. Frågor
 10. Allmänhetens frågestund
 11. Avsägelser och fyllnadsval
 12. Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026
 13. Fastställande av antal revisorer för mandatperioden 2022-2026
 14. Val av revisorer för mandatperioden 2022-2026
 15. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
 16. Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026
 17. Val av ordförande för kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
 18. Val av 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
 19. Val av 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
 20. Fastställande av inträdesordning för ersättare inom samma partigrupp i kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
 21. Val av ledamöter och ersättare till kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026
 22. Val av ledamöter och ersättare till kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026
 23. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 2022-2026
 24. Val av valberedning för mandatperioden 2022-2026
 25. Val av ordförande till valberedningen för mandatperioden 2022-2026
 26. Val av vice ordförande till valberedningen för mandatperioden 2022-2026
 27. Revisionens äskande av budgetanslag 2023
 28. Delårsrapport, januari-augusti 2022, Vallentuna kommun
 29. Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2023
 30. Kommunplan 2023-2025
 31. Taxa för strålskyddslagens område
 32. Revidering av lokal föreskrift krav
 33. Säkerhetspolicy Vallentuna kommun
 34. Anmälan av beslut från krisledningsnämnden
 35. Beslut om att fastställa reserverade sammanträdesdatum för kommunfullmäktige
 36. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2023
 37. Svar på motion (S) om HBTQ-ungdomsgård
 38. Svar på motion (MP) bygg in naturliga sociotoper i bostadsmiljön
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats