Kommunfullmäktige 20 februari 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.50. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3, 2022
 10. Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 11. AB Össebyhus köpeavtal, del av Vallentuna-Mörby 1:310
 12. Avgifter till Disponentvillan utgår
 13. Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
 14. Hemställan om höjning av brukningstaxa inom VA för 2023
 15. Hemställan om investeringsmedel till utveckling av Snapptunafältet 
 16. Hemställan om investeringsmedel för ombyggnad av Zetterlunds väg
 17. Hemställan om investeringsmedel för ombyggnad av Teknikvägen mellan Mörbygården och Banvägen
 18. Översyn av flaggpolicy: förslag till regler för flaggning
 19. Gemensam familjerätt med Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna – anslutning till Familjerättsbyrån
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats