Kommunfullmäktige 27 mars 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor 
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (V) om Vallentunas dricksvattenkvalitet
 10. Svar på interpellation (V) om kommunens plan för att hantera bräddning av
 11. avloppsvatten till Vallentunasjön
 12. Svar på interpellation (V) om Väntjänsten i Vallentuna
 13. Svar på interpellation (V) om föreningars plan- och lokalhyror
 14. Svar på interpellation (V) om städdagar
 15. Svar på interpellation (V) om kommunens nya lagstadgade ansvar för
 16. brottsförebyggande arbete
 17. Svar på interpellation (MP) om återbruk
 18. Svar på interpellation (S) om otrygga anställningsvillkor 2
 19. Verksamhetsplaner 2023-2025, samtliga nämnder
 20. Rapport från inspektion under år 2022 av Överförmyndarnämnden i Norrort 
 21. Samhällsbetalda resor i egen regi
 22. Exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd
 23. Detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd – beslut om antagande
 24. Ändrad hantering av utlandsresor i tjänsten
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats