Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Här hittar du webbsändningen och föredragninslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2021. Sändningen kommer att finnas tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Val av vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för denna mandatperiod
 10. Svar på interpellation (S) om lärarnas arbetssituation
 11. Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts
 12. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 13. HR-policy
 14. Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
 15. Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
 16. Svar på motion (S) om användning av statsbidrag
 17. Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 18. Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
 19. Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 20. Svar på motion (MP) om utredning av 1 till 1
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats