Webbsändning av kommunfullmäktige den 10 december 2018

Här hittar du föredragningslistan och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018.

Webbsändning

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Utdelning av förtjänsttecken 2018
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2018 (KS 2018.080)
 9. Svar på interpellation (S) om Karlbergsskolans framtid
 10. Valärenden
 11. Fastställande av inträdesordning och närvarorätt
 12. Val av ordförande i valberedningsnämnden
 13. Policy för att förebygga korruption (KS 2018.343)
 14. Fastställande av kemikalieplan (KS 2018.102)
 15. Policy för konst i offentlig miljö vid ny- och ombyggnation (KS 2016.441)
 16. Uppdatering 1.2.6.2 Finanspolicy (KS 2018.342)
 17. Delårsrapport januari-augusti 2018, Vallentuna Kommun (KS 2018.333)
 18. Revisionsrapporter 2018 – första halvåret (KS 2018.304)
 19. Uppräkning av hemtjänstpeng 2019 (KS 2018.347)
 20. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2019 (KS 2018.275)
 21. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2019 (KS 2018.346)
 22. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 2018.349)
 23. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS-kvartal 2 2018 (KS 2018.253)
 24. Återrapport från socialnämnden, uppdrag efter granskning av socialnämnden (KS 2018.061)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats