Kommunfullmäktige 10 oktober 2022

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2022. Sändningen kommer att finnas tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Nominering av vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026
 10. Svar på interpellation (S) om socialtjänstens medarbetares skydd mot våld, hot och trakasserier
 11. Svar på interpellation (S) om tillgänglighet till kommunens lokaler
 12. Svar på interpellation (V) om undervisning i svenska för flyktingar från Ukraina – Interpellationssvaret skickas senare
 13. Svar på interpellation (SD) om nuvarande nyttjande av Vallentuna kommuns laddinfrastruktur
 14. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 1 2022
 15. Revisionens äskande av budgetanslag 2023 (KS 2022.118) 16.
 16. Tertialrapport januari-april 2022, Vallentuna kommun
 17. Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB
 18. Riktlinjer för säkerhetsarbetet Vallentuna kommun
 19. Revidering av avfallstaxa
 20. Landsbygdsstrategi
 21. Fastställande av Policy för att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter
 22. Svar på motion (S) om offentliga toaletter
 23. Svar på motion (MP) om aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav
 24. Svar på motion (MP) om "bygg bostäder för alla!"
 25. Svar på motion (MP) om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos
 26. Svar på motion (MP) om stärkt stöd för barn med autism
 27. Svar på motion (MP) om studiecoach till hemmasittare
 28. Svar på motion (V) om CTC
 29. Anmälning för kännedom

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats