Kommunfullmäktige 24 april 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (MP) om att stötta de barn som utsätts för vanvård på SiS
 10. Revidering av pensionspolicy för anställda
 11. Internkontroll, helårsuppföljning 2022, samtliga nämnder
 12. Revisionsrapporter 2022
 13. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2022
 14. Årsredovisning 2022, Vallentuna kommun
 15. Miljöredovisning 2022
 16. Revidering av kravpolicy
 17. Slutredovisning av investeringsprojekt Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen 
 18. Tilläggsavtal till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City
 19. Utbetalning av kommunalt partistöd 2023
 20. Svar på motion (S) om införande av huskurage
 21. Svar på motion (MP) om solenergiproduktion på kommunens fastigheter
 22. Svar på motion (V) om återställande av kommunala våtmarker
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats