Kommunfullmäktige 29 april 2024

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2024. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om tillgången på läromedel
 10. Svar på interpellation (S) om läskrisen
 11.  Svar på Interpellation (S) om otrygga anställningsvillkor
 12. Svar på interpellation (MP) om Kristineberg etapp 1 och miljöprogrammet 
 13. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2023 
 14. Internkontroll, helårsuppföljning 2023, samtliga nämnder
 15. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2023
 16. Årsredovisning 2023, Vallentuna kommun
 17. Utbetalning av kommunalt partistöd 2024
 18. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats