Kommunfullmäktige 12 oktober 2020

Här hittar du webbsändningen och föredragninslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Avsägelser och fyllnadsval 2020
 8. Val av vice ordförande till Valberedningsnämnden för denna mandatperiod
 9. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020
 10. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort
 11. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning)
 12. Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
 13. Bolagspolicy
 14. Ändring av Ägardirektiv för AB Össebyhus
 15. Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i Norrort gällande deltagande på distans
 16. Hemställan om ändrat lånetak Käppalaförbundet
 17. Ny avfallsplan för perioden 2021-2032 för Vallentuna kommun
 18. Organisation av träffpunkternas verksamhet
 19. Ändring av detaljplan B701106 Sundby – Antagande
 20. Ändring av Detaljplaner B580305, 890707 och B731105 - Antagande
 21. Detaljplan för del av Sormenvägen - Antagande
 22. Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen – Lingsbergsvägen
 23. Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund utmed Roslagsbanan
 24. Antagande av biblioteksplan 2020-2025
 25. Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 26. Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet
 27. Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 28. Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen
 29. Svar på motion (MP) om hög frånvaro
 30. Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar
 31. Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
 32. Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats