Kommunfullmäktige 9 oktober 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om oroväckande patientberättelser
 10. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2023 
 11. Sammanställning av den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet med likabehandling och mångfald för år 2022 
 12. Borgen Vallentunavatten 109,5 mnkr
 13. Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning
 14. Slutredovisning av investeringsprojekt Kårsta lekplats
 15. Uppdrag till kulturnämnden: bidrag till föreningars gemensamhetslokaler
 16. Översyn Krisledningsnämndens reglemente
 17. Beredskapsplan POSOM
 18. Svar på motion (S) om att införa extravuxen
 19. Svar på motion (SD) om att införa E-sport som tillval på Vallentuna gymnasium
 20. Svar på motion (V) om undervisning i svenska för flyktingar från Ukraina
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats